De Tempel van de Heilige Geest.

1 Korinthe 6:18-20

 • Vlucht van de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 • Of weet gij niet, dat uw lichaam een Tempel is van de Heilige Geest Die in u is, en dat gij van uzelf niet zijt?
 • Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.

Is Deze Tempel het vleselijk lichaam? Is ons lichaam niet in zonde? Laten we eens kijken wat Paulus ons te vertellen heeft, om de waarheid naar boven te halen, die zogenaamde christenen verdraaid hebben? Want deze lui, geloven echt dat het lichaam het vleselijk lichaam bedoelt wordt!

Romeinen 7:18-20

 • Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgeen doe wat ik niet wil, zo doe ik het nu niet neer, maar de zonde die in mij woont.

In vers 24 zegt Paulus iets opmerkelijks :,, ik ellendig mens”.

Wat betekent dit? Heel duidelijk, dat de Tempel van de Heilige Geest niet in het vleselijk lichaam woont, maar in het geestelijk lichaam. We dragen het in ons gemoed!

Romeinen 8:5-7/ 1 Korinthe 2: 14,15/ Johannes 3:5-7

 • Want wie naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is, maar wie naar de Geest zijn, bedenken wat van de Geest is.
 • Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede, daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan Gods wet niet, want het kan ook niet./
 • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en zij kunnen ze niet verstaan, omdat het geestelijk onderscheiden wordt.
 • Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand onderscheiden./
 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. (vers 3: niet zien= niet begrijpen)
 • Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwondert u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.

Johannes 6:63/ Johannes 14:15-17

 • De Geest is Het Die levend maakt, het vlees is niets nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en leven./
 • Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
 • En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in alle eeuwigheden, namelijk de Geest van Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

We weten dat de wereld in zonde leeft, daarom is Jezus ook gekomen, om de zonde weg te nemen. Maar alleen voor degenen die hun leven aan Hem geven om door de Geest te wandelen, en hun oude leven van het vlees vaarwel te zeggen.

De hoererij, wat in 1 Korinthe 6 vers 18 beschreven wordt moeten wij dan ook niet alleen vleselijk zien, maar ook geestelijk, of figuurlijk. We moeten geen hoererij plegen met de wereld, door met de wereld en met God te wandelen. Wij zijn de Bruid van Christus, dus moeten wij niet ons geestelijk lichaam tot een hoer maken.

1 Korinthe 6: 15/ 2 Korinthe 6:16-18/ Matthéüs 12:50

 • Weet gij niet dat uwe lichamen leden van Christus zijn? zal ik dan de leden van Christus nemen en ze maken leden ene hoer? Dat zij verre./
 • Welk deel heeft de Tempel Gods met de afgoden? want gij zijt de Tempel van de levende God, gelijkerwijs God gezegd heeft: IK zal in hen wonen en IK zal onder hen wandelen, en IK zal hun God zijn, en zij zullen MIJN volk zijn.
 • Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de HEERE, en raakt niet aan hetgeen onrein is (oude levensstijl, ikke ikke en de rest kan….), en IK zal u aannemen.
 • En IK zal u tot een Vader zijn, en gij zult MIJ tot zonen en dochters zijn, zegt de HEERE, de Almachtige./
 • [ Jezus heeft gezegd]
 • Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

1 Johannes 2 vers 15 geeft ons een waarschuwing om niet een deel te zijn van de wereld. Want wie dat wel doet, samen met God, pleegt hoererij! Gelijk dat men overspel doet, wat ook hoererij is, is overspel plegen met de wereld terwijl u geestelijk wandelt.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *