Één weg tot het leven!

God heeft een plan voor de mensheid in zonden, dat is de weg tot het leven. Na dit bestaan komt de 1e dood, daarna de 2e dood. De eerste dood komt door de zondeval van Adam en Eva. Iedereen zal uit die 1e dood opstaan, de rechtvaardige en de onrechtvaardige.

Degenen die de eerste dood hebben overwonnen door het bloed van Jezus Christus, komt niet in de 2e dood. Maar degenen die de enigste leer van Christus in de wind slaat, komen in de 2e dood, een dood die alles vernietigd, zelfs de 1e dood en het dodenrijk (hel).

De enigste weg die tot het leven leidt, is de weg naar boven. Een geestelijk leven door de Heilige Geest. Het Evangelie is die weg!

Wie deze weg aan het wandelen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

De weg van de waarheid is één weg, en niet meer dat dit. Wie een ander Evangelie verkondigt, verkondigt als een blinde die een blinde begeleidt.- Galaten 1:8,9 waarschuwt dit nauwlettend.

Romeinen 6:17-19

 • Maar Gode zij dank: gij waart slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is, en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.
 • Ik zeg dit vanuit menselijke standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

Klaagliederen 3:39,40/ Johannes 14:6,10

 • Wat klaagt dan een mens in het leven! Iedereen klaagt over zijn zonde.
 • Laten wij onze wegen doorzoeken en doorgronden en ons bekeren tot de HEERE God../
 • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.-
 • Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben (in één Geest) en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, doet ZIJN werken.

Laat u als volwassene dopen door een geestvervulde persoon, dan zal u de gave van de Heilige Geest ontvangen, met het bewijs van het spreken in tongen.

Emancipatie komt niet van God.

Hoe vaak zien wij dat de emancipatie ook in kerken en gemeenten ingedrongen is. Is dit Gods plan? Is dit een toelating van God?

We weten dat Christus gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde is, dus waarom zou er verandering zijn?

Wat zegt God wel?

Juist! Dit is geschreven door Paulus geïnspireerd door de Geest van God.

Wat heeft Johannes opgeschreven door inspiratie van de Heilige Geest?

1 Johannes 2:15-17/ 5:18,19

 • Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
 • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte door de ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid./
 • Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet (expres) zondigt, want Christus, Die uit God geboren werd, bewaart degenen, en de boze heeft geen vat op hen.
 • Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

Wat is het dan? Moeten wij gehoorzaam zijn aan God? Ja, dat moeten wij, mits wij eeuwig willen leven.

De emancipatie komt niet uit God, maar is van de wereld. En wij mogen geen deel zijn van de wereld, anders is de liefde van God niet in ons.

Wat zegt Gods Woord nog verder over de vrouw in de Gemeente Gods?

Al met al, neen, er is geen plaats voor emancipatie in de Gemeente Gods. Wie dat wel ingevoerd hebben, hebben een andere leer van Christus.

Galaten 1:8

Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij in de zendbrieven u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Het Licht in u.

Lukas 11:33-36/Mattheüs 11:28-30

 • Niemand steekt een kaars aan en zet die in een kelder of onder een emmer, maar op een kaarsenstandaard, opdat wie binnentreedt het licht zien.
 • De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister.
 • Ziet dan toe, dat het licht in u geen duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht. (Romeinen 7:18 in het vlees is geen licht. Het gaat dus over het geestelijk lichaam)/
 • Komt tot Mij (zegt Jezus), allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht, en Mijn last is (het) Licht.

Johannes 3 vers 21

Johannes 12 vers 36

Wie in Christus waarlijk wandelt, door de Heilige Geest, wandelt in Zijn Licht.

Wie zegt Jezus Christus te volgen, maar ook in de wereld zijn voetstappen zet, liegt, en de Waarheid is niet in hem.

1 Johannes 2: 4-5

 • Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet; maar wie Zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
 • Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, zoals Hij gewandeld heeft.

Geloof! Geschied met z’n tweeën.Matthéüs 14:24-31

 • En het schip was nu midden op de zee, zijnde in nood van de baren der zee, want de wind was hun tegen.
 • Maar op de vierde nachtwake kwam Jezus op hen af, wandelende op de zee.
 • En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden bevreesd, zeggende: het is een spook! En zij schreeuwden van angst.
 • Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: weest goedsmoed, Ik ben het, vreest niet.
 • En Petrus antwoordde Hem, en zei: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.
 • En Jezus zeide: Kom. En Petrus klom vanuit de boot op het water, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen.
 • Maar bij zichzelf ziende de sterke wind, werd hij angstig, en toen hij begon te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij!
 • En Jezus, terstond de hand uitstrekkende, greep hem vast, en zeide tot hem: gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

Ziet u wat er gebeurt? Petrus geloofde werkelijk dat hij op het water kon lopen, totdat hij het niet meer geloofde.

Zo is het ook, als iemand bijvoorbeeld tot een bidlijn komt, dan moeten ze samen geloven, als het een uitwerking geeft.

Jezus geloofde dat Petrus op het water wandelen kon, Petrus geloofde ook, maar hij begon te twijfelen dat het kon.

Samen zijn in Christus is de optie om iets te ontvangen.

De opdracht die Jezus Christus ons geeft, is altijd samen te zijn, voor het gebed, maar ook om te prediken (Matt.28:19/Mark.16:15). Hij gaf zelfs zeventig van Zijn discipelen de opdracht om twee aan twee het Woord te verkondigen met de kracht.

Lukas 10:2,3,16,17

 • Jezus zeide dan tot de andere zeventig: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig, daarom, bidt de HEERE van de oogst, dat HIJ arbeiders in ZIJN oogst uitzenden moogt.
 • Gaat heen! ziet, Ik zend u als lammeren in het midden van wolven./
 • Wie u hoort, die hoort Mij, en wie u verwerpt, die verwerpt Mij, en wie Mij verwerpt, die verwerpt DEGENE, DIE Mij gezonden heeft.
 • En de zeventig waren teruggekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivels waren ons onderworpen in Uw Naam.

Markus 16:15-18,20

 • En Hij zeide tot hen {en ons}: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.
 • Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
 • Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden./
 • Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

De kat en de afgod.

Goed zo poesie?

Slopen die handel.

God zegt: leert de weg van de heidenen niet.- Jeremia 10:1-5

En wat doen veel kerken?

Hallo God, dat U het afkeurt, dat weten we, maar wij zijn bokken, en doen wat ons welbehagelijk is. Dus God, mondje dicht.

De kat denkt: o wat leuk, kan ik effe spelen. Slopen is mijn tweede natuur.

De liefde dringt de gelovigen.

Doen christenen nog wel wat God heeft geboden door ZIJN Zoon Jezus Christus?

2 Timothéüs 3:1-5

 • En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
 • Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, arrogant, hoogmoedig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
 • Onnatuurlijke liefde, hard, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, dolzinnig, opgeblazen van trots, meer liefhebbers voor wellusten dan liefhebbers van God, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die kracht ervan hebben verloochend. Heb ook een afschuw van deze.

Degenen die zich hebben bekeert tot God, moeten hun oude leven waar ze in verwikkeld waren vaarwel zeggen, en niet meer volgen wie dat ook zegt dat het niet uitmaakt omdat men toch onder de genade is!

Kolossenzen 2:22,23

 • Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden van mensen, die wel een schijn rede van wijsheid hebben in eigenzinnige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

2 Korinthe 5:14,15

Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.- Romeinen 6:4-6


Jezus Christus is niet veranderd, ook het goede nieuws is niet veranderd. Waarom volgen vele christenen dan een andere leer?

Galaten 1:8 verteld ons, dat wie een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van Jezus Christus, die is vervloekt. Ja! Vervloekt! Dit zijn christenen die hetzelfde zijn als goddelozen, die als eigenwijze bokken aan de linkerkant gezet worden.- Mattheüs 25:33,41

Ik spreek niet, wat in het vers boven als kwaadsprekers? Ik oordeel een oordeel over degenen die over mij en Christus kwaadspreken, die denken God te behagen door hun wandel in het vlees. Zij zijn bokkerige bokken, altijd weerspannig, gelijk Israël weerspannig was tegen God.

Neen! Wij ware christenen hebben een drang van God in ons door onze wandel in de Geest, Die wij ontvangen hebben door het geloof in Christus Jezus. Dat wij vurig zijn van geest (Rom.12:11), en wat er ook gebeurt, wij niet ophouden mensen te overreden om hun levenswijze die zij blijven vasthouden, loslaten, en het werk van God doen.

God roept, maar wie luistert?

Spreuken 1:22-26,28,29

 • De Opperste Wijsheid roept overluid daar buiten, Zij verheft Haar stem op de straten.
 • Zij roept in het voorste der woelingen, aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad.
 • Gij slechte mensen! Hoelang zult gij uw slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de bespotting begeren, en de dwazen wetenschap haten?
 • Terwijl IK geroepen heb, en gij het geweigerd hebt; MIJN hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die het opmerkte; en gij al MIJN raad verworpen, en MIJN bestraffing niet geaccepteerd hebt, zo zal IK ook in uw verderf lachen, IK zal spotten, wanneer uw vrees komt./
 • Dan zullen zij tot MIJ roepen, maar IK zal niet antwoorden, zij zullen MIJ vroeg zoeken, maar zij zullen MIJ niet vinden; daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en het ontzag van de HEERE God niet hebben verkoren.

Wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid:

Vertrouwen in God hebben is gelijk als de mens boven in het plaatje, om zich te laten vallen naar achteren, en dat God opvangt.

Wandel uw roeping zoals dat in Gods Woord staat. Verandert niets, want het is nog steeds van kracht zoals het geschreven staat. We zitten in de 21e eeuw, en het is nog steeds hetzelfde.

1 Johannes 2:15-17

 • Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
 • Want alles wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees, en de begeerte van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij, en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.

Wie zegt de zalving van de Heilige Geest te hebben, en wandelt nog steeds in het vlees, is geen christen, maar een antichrist!

1 Johannes 2:18,19

 • Kinderen Gods, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu velen antichristen geworden, waaruit wij bemerken, dat het de laatste uren is.
 • Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij bij ons gebleven zijn, maar dit geschiedt, opdat zij zouden openbaar worden (Matt.7:21-23), dat zij niet allen uit ons zijn.

Wanneer u zegt naar God te luisteren, en u wandelt nog steeds in het vlees, ipv in de Geest, dat heeft u niet geluisterd naar God, en dan zal u op de laatste dag erachter komen, dat er geen genade zal zijn en u voor een hoge muur staat. Neem het voorbeeld van de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden in Mattheüs 15 vers 1-13. Zij hebben allemaal de lamp van Christus, maar de dwaze maagden hadden niet de olie naast de lampen.

Volmaakt is zeer goed.

Om volmaaktheid te begrijpen zullen we een gelijkenis nemen van een machine.

Een machine zoals deze, is gemaakt door de onvolmaakte mens. Is de machine dan volmaakt? Neen! De machine kan nooit volmaakt zijn als het door onvolmaakte mensen gemaakt is.

God is volmaakt, en HIJ had de Schepping zo gemaakt dat het zeer goed was is ZIJN ogen. Die volmaakte Schepping begon in het Hof van Eden, in het huidige Irak.

Gods plan was van het begin af aan, dat er volmaakte mensen op ZIJN aarde zouden leven. Maar zou de mens wel gehoorzaam zijn aan ZIJN gebod? De mens hoefde maar één gebod te gehoorzamen, om niet gelijk als God te zijn, wat betreft de kennis van goed en kwaad.

En wat gebeurde er? Ze werden verleidt door een Engelenzoon die zich achter een slang hen verleidde.-(Genesis 3:1-6/Ezechiël 28:13-15)

Toen de kennis van goed en kwaad in de mens kwam, door hun ongehoorzaamheid, werden zij onvolmaakt. Onvolmaaktheid is ongerechtigheid, want ongerechtigheid is de zonden. Is God dan onvolmaakt? Dat zij verre! De mens kan geen controle over deze kennis hebben, en dat kan God wel.

Door Jezus Christus, Die de zonde teniet heeft gedaan, door een offer voor de zonde, Zijn leven afgelegd heeft voor de onvolmaakte mens, heeft vanaf die moment ons vrijgemaakt van die wet van zonde.

Daarom, is het verstandig, dat men Gods wil uiteindelijk toch aanvaard, want dan kan men volmaakt zijn in ZIJN ogen.

Wordt de wereld dus niet gelijkvormig, want de wereld is onvolmaakt, en doet niet de wil van God.

Gods Woord is niet de letter.

God heeft een plan met de mens, en omdat HIJ een barmhartige God is voor degenen die HEM aanvaard als hun helper, zal HIJ dat ook verwezenlijken.

God weet het beste wat de mens nodig heeft, HIJ is immers hun Schepper. Wij noemen God onze Vader, en doen wat HEM behaagt.

Onze Vader, DIE in de hemelen is, ZIJN wil zal geschieden. Dat betekent dat mensen die niet kunnen veranderen, ook al zitten we in 2018/2019. Mensen die dat wel doen, doen niet ZIJN wil, maar hun eigen wil. Zij hebben niet ZIJN Geest, via ZIJN Zoon, zij hebben hun kennis door de letter, en niet door de Heilige Geest.

2 Korinthe 3:2-6

 • Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen; als die openbaar zijn geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in kneedbare tafelen van onze harten.
 • En zodanig hebben wij een vertrouwen door Christus bij God.
 • Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, DIE ons ook bekwaam gemaakt heeft, om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament, niet door de letter, maar door de Geest, want de letter leidt tot de dood, maar de Geest maakt levend.

Jezus Christus is gezonden door God, om het Evangelie door te geven aan mensen, die Gods wil willen doen. Het Evangelie is het ontvangen van de Heilige Geest, om in Deze Geest te wandelen en niet in het vlees.

Jezus Christus is niet gekomen, om geëerd te worden, maar om Gods wil te doen. De natuurlijke christen denken daar anders over, zij zijn hun wandel met God aan het wandelen in de vleselijke natuur, en begrijpen er ook niets van. Degenen die de geestelijke christen is, zijn in de Geest aan het wandelen, wat Gods wil is.

Johannes 14:26/15:26/16:7

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb./

Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik zal zenden van de Vader, namelijk de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen./

Doch Ik zeg u de waarheid: het is u nut, dat Ik wegga, want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen, maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Rechtvaardigheid.

Wat is rechtvaardigheid? Is dat recht of krom? Laten we één van de gereedschappen nemen in de gereedschapskist van een gelovige van God.

Dit is een zogenoemde reischaaf, een schaaf die recht schaaft. Ja, kaarsrecht!

Gods Woord is ook kaarsrecht, dus is niet kaarskrom.

Wanneer iemand Gods roeping aangenomen heeft, en zijn weg volgt die God hem heeft uiteengezet door ZIJN Woord, is het onrechtvaardig, als men er zelf dingen eraf of erbij doet. Zoals de kinderdoop, kerstfeest, elke week een dag rust. Een gelijkenis kan men ook met een boom stellen. Elke tak die van de stam afwijkt is niet rechtvaardig, zo werkt het niet, dit is niet recht. Wat is dan wel recht?

Een christen behoort het recht te doen, het Woord recht te laten wezen, en anderen die de Waarheid krom hebben gemaakt daarop aan te spreken hoe het recht moet zijn, naar Gods Woord.

Johannes de Doper was een profeet die predikte, om Gods Zoon te introduceren. De weg van rechtvaardigheid. Om alles wat krom, gebogen, scheef, bol; recht te maken.

Wie oordeelt doet dat rechtvaardig, zoals God ook rechtvaardig is. Wanneer men oordeelt naar het aanzien, is men niet rechtvaardig maar onrechtvaardig. Als men op hun eigen manier Gods weg predikt, is dat niet Gods rechtvaardige weg, maar een menselijke onrechtvaardige weg, de brede weg.

Dus houdt de weg van God rechtvaardig, en doet de wil van God! Dan bevindt u zich op de smalle weg, die vanuit de nauwe poort loopt.

Steun op uw verstand niet. Dat is met vleselijke wereldse wijsheden het Woord van God proberen te begrijpen.

Staat er niet in Johannes 6 vers 63, dat de Geest levend maakt, en dat het vlees geen nut heeft?

Matthéüs 6:19-23

 • Verzamelt geen schatten op aarde, waar de mot en de roest het verteert, en waar dieven stelen wat zij doorgraven.
 • Maar vergadert u schatten in de hemelen, waar de mot en de roest niet komt, en waar dieven niet zijn.
 • Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
 • Het kaarslicht van het lichaam is het oog, indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen, maar indien uw oog onrechtvaardig is, zo zal het gehele lichaam duisternis zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis dan niet zijn?

Matthéüs 5:6

Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.