De ster van Bethlehem.

Matthéüs 2:1-15

  • Toen Jezus nu geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn in Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben Zijn ster gezien in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
  • Koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem.
  • En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg de koning aan hen, waar de Christus zou geboren worden.
  • En zij zeiden tot de koning: te Bethlehem in Judea. Want alzó is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die MIJN volk zal leiden.

  • Toen zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

  • Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kind en Zijn moeder tot zich in de nacht, en vertrok naar Egypte, en verbleven aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld  zou worden hetgeen de HEERE gesproken heeft door de profeet, zeggende: uit Egypte heb IK MIJN Zoon geroepen.

Wie was die ster? Een ster wordt vergeleken met een Engel.

Vele christenen, maar ook de wereld denken dat die ster een goede Engel moet zijn die de wijzen uit het oosten bij de Christus bracht.

De ware toedracht van die ster was een moordcomplot. Herodes was er helemaal niet mee eens dat er een machtige Koning in plaats van hem zou komen. Dus vroeg hij aan die wijzen waar het Kind zou zijn, zodat hij Hem kon aanbidden. Nee, niet aanbidden, maar vermoorden!

De ster ging de wijzen voor! Hoe kan nou een ster die lichtjaren van de aarde is, de wijzen voorgaan? Het was zonder meer een Engel.

Maar deze Engel had net als Herodes het plan om het Kind te doden, wat Herodes wilde. Deze Engel is niemand anders dan satan.

Elke ster die voor de raam hangt is dus satan!

Het feit ligt hier ook, dat Jezus niet in een stal geboren is, maar in een huis! De wereld, die van satan is, hebben deze valse leerstelling ingevoerd, en vele christenen zijn die nagevolgd.

Matthéüs 2 vers 11

  • En in het huis (geen stal) gekomen zijnde, vonden zij (de drie wijzen) het Kind en Zijn moeder, en neervallende, hebben zij Hem aanbeden. En hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken, goud en wierook en mirre.

Johannes 1:10,11

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Hij is gekomen tot de Zijne, en de Zijne hebben Hem niet aangenomen.

Johannes 17:15-17

Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaakt voor de boze.

Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben.

Heilig ze in UWE waarheid, UW Woord is de waarheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *