God houdt van oprechte volgers.

Spreuken 6:16-19

  • Deze zes haat de HEERE, ja zeven zijn voor ZIJN ziel een gruwel:
  • Hoge ogen (hoogmoed), een valse tong ( liegen), en handen die onschuldig bloed vergieten (moord), een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt (onrechtvaardige fantasieën), voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen (eigen begeerlijkheden nawandelen, terrorisme), een valse getuigenis van leugens opblazen (van een mug een olifant maken), en wie tussen broeders tweedracht aanstookt (niet eensgezind zijn, dwaalleer invoeren).

Romeinen 3: 20,23-26

  • Daarom zal uit de werken van de wet niemand gerechtvaardigd worden voor God. Want door de wet is de kennis der zonde.-
  • Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit ZIJN genade door de verlossing die in Christus Jezus is, Welke God voorgesteld heeft tot ene verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot ene betoning van Zijne rechtvaardigheid door de vergeving van onze zonden, die tevoren geschied waren onder de verdraagzaamheid God, tot een betoning van ZIJN rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat HIJ rechtvaardig is, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is.

Gelaten 5:18-21

  • Indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
  • De werken van het vlees nu zijn openbaar: welke zijn overspel, immoraliteit, onreinheid, ontucht, afgoderij, vergiftiging, vijandschap, twisten, afgunst, toorn, achterklap, tweedracht, dwaalleer, nijd, moord, dronkenschap, brasserij, en dergelijke, van welke ik tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *