Blinde leiders.

Matthéüs 15:11,13,14

  • Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.-
  • Jezus antwoordde: elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
  • Laat ze varen, zij zijn blinde leidslieden van blinden. Indien nu een blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de afgrond vallen.

Laat u niet verleiden door zulke lieden, die zeggen dat u onder de genade bent. U bent pas onder Gods genade, als u ZIJN wil doet! Dat u de Heilige Geest in uw binnenste heeft, en geestelijk wandelt.

2 Timothéüs 3:2-5

  • Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogmoedig, lasteraars van het Woord, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God.
  • Zij hebben een schijn van godzaligheid, maar de kracht daarvan hebben zij verloochend. Heb ook een afkeer van deze.

1 Timothéüs 6:3-5

  • Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lastering, kwade bedenkingen, verkeerde denkwijze van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin van geld is. Wijk af van zulke lieden.

Wat is dan raadzaam?

Judas 1:21-25

  • bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven.
  • En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrees, en grijpt ze uit het vuur, en haat ook de rok die door het vlees bevlekt is.
  • Hem nu Die machtig is u voor struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor ZIJNE heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *