Schapen van Christus.

Wie zijn de schapen van Christus, en wie denkt een schaap te zijn van Christus?

Dat zijn degenen die Zijn stem horen.

Matthéüs 13:23/ Johannes 3:3,5

 • Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud./
 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien gij niet wederom geboren wordt, gij kunt het Koninkrijk Gods niet begrijpen.
 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk van God niet ingaan.

God roept iedereen, maar wie wordt gekend als een trouwe christen? Jezus Christus kent degenen die trouw zijn!

Johannes 17:16,20,21/ Johannes 6:63

 • Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.-
 • En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun prediking in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden heeft./
 • De Geest is Het, Die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geestelijk en levend.

Matthéüs 25:31,32

 • En wanneer de Zoon van God komen zal in Zijne heerlijkheid en al de heilige Engelen met Hem, dan zal Hij zitten op Zijn troon der heerlijkheid.
 • En vóór Hem zullen alle volkeren vergaderd worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden , gelijk een herder zijn schapen van de bokken scheidt.

Wie zijn dan de schapen en de bokken? De bokken zijn de natuurlijke christen, de Geest niet hebbende.

Titus 1:16

 • Zij (natuurlijke christen) belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en voor alle werk ongeschikt.

2 Timothéüs 3:5

 • Zij (natuurlijke christen) hebben een schijn van godzaligheid, maar de kracht (des Evangelie) daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Wie is dan de trouwe christen, die een gehoorzame schaap is in de stal van Christus?

Die van Christus zijn weten dat wanneer Zijn wederkomst is. Niet het exacte uur, maar wel de tijd? Een natuurlijke christen denkt daar anders over, zij zeggen dat het nog wel honderd jaar kan duren. Wat zegt Jezus over zulke christenen?

Wanneer men u zegt dat u de Heilige Geest ontvangen heeft, door alleen maar een blij gevoel, dan heeft u die niet ontvangen. Een trouwe christen, volgt de tekenen van een gelovige. Lees voor uzelf of u de Heilige Geest werkelijk ontvangen heeft, in Markus 16:16-18

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *