Door Zijn Naam…

Johannes 3:16-18

 • Want alzo lief heeft God de mensheid liefgehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet vernietigd wordt, maar het eeuwige leven verkrijgen.
 • Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat HIJ de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door ZIJN Zoon zou behouden worden.
 • Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat degene niet heeft geloofd in de Autoriteit van Gods eniggeboren Zoon.

Romeinen 8:3-10

 • Want hetgeen door de wet van God onmogelijk was, omdat het door de wandel in het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkenis van het zondig vlees, en dat voor de zonden, de zonde veroordeeld in het vlees.
 • Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet in het vlees wandelen, maar in de Geest.
 • Want wie in het vlees zijn (1 Kor.2:14,15), bedenken in het vlees, maar wie in de Geest zijn, bedenken in de Geest.
 • Want het bedenken in het vlees leidt tot de eeuwige dood, maar het bedenken in de Geest, leidt tot het eeuwige leven en de vrede; daarom dat het bedenken in het vlees een vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet van God niet, neen, het kan ook niet.
 • En wie in het vlees wandelt, kunnen God niet behagen.
 • Doch gij zijt niet in het vlees aan het wandelen, maar in de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
 • Indien Christus in u is, zo is het lichaam wel dood om de zonden, maar de geest is door de Geest levend om de gerechtigheids wil.

De grote verdrukking:

Matthéüs 24:15,21,22

 • Wanneer gij zult zien de gruwel van vernietiging, waarvan gesproken is door de profeet Daniël (Daniël 9:27), staande in de Heilige plaats, {die het leest, die merkt daarop!}-
 • Want alsdan zal een grote verdrukking zijn, zo groot, hoedanig niet is geweest van het begin van de schepping , en ook niet meer zijn zal.
 • En zo die dagen niet verkort worden, geen vlees op aarde zou nog behouden kunnen worden, maar om de uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

Na de wederkomst van Gods Zoon:

Openbaring 1:5,6,7

 • Jezus Christus, Die de Getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de dood, en de Overste is van alle koningen op aarde. Hem, Die ons liefgehad heeft, en ons van onze zonden bevrijd heeft door het wassen in Zijn bloed.
  • En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en Zijn Vader, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
  • Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien,….

Openbaring 17,1,2,5,6,9,10

 • En uit de zeven Engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam er een en sprak met mij, en zei tot mij: kom hierheen, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.-
 • En op haar voorhoofd is een naam geschreven, namelijk Mysterie, het grote Babylon, de moeder van alle hoererijen en van de gruwelen op aarde.
 • En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed van heiligen, en van het bloed van de getuigen van Christus (Hand.1:8 getuigen en heiligen van Christus). –
 • Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen (wereldmachten), op wie de vrouw zit.
 • En het zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen , één is er (Romeinse rijk), en de ander is nog niet gekomen ( beeld van Nebukadnezar, de voeten, deels ijzer, deels klei. Zie Daniël 2), en wanneer die zal gekomen zijn, moet die een kleine tijd blijven.
 • En het beest (antichrist), dat was en niet is, die is ook de achtste koning (tenen, deels ijzer, deels klei), en komt uit de zeven en gaat naar de vernietiging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *