Leven!

Wat is leven?

Leven is het tegenovergestelde van dood.

Vrede – oorlog

Licht – duisternis

Licht = leven, zonder licht is er geen leven.

Johannes 1:1-5

 • In het beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was van God.
 • Dit was is het beginne bij God.
 • Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
 • In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Als men een plant altijd in het donker zet, zal het sterven. Maar wanneer men de plant in het licht plaatst zal het leven.

Johannes 3:19-21

 • Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
 • Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan het licht komt, maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijkt, dat zij in God verricht zijn.

Wie heeft deze licht dan in zich?

Dat zijn degenen die de waarheid doen, en de leer van Christus geheel navolgen. Zij hebben de vrijmoedigheid om te prediken de waarheid van God. Zij hebben ook de Heilige Geest, met het bewijs van het spreken in tongen, de taal die God alleen verstaat.-1Kor.14:2

Zij wandelen in de Geest, op de smalle pad die begonnen is door de nauwe poort!

Als er weinigen zijn die deze nauwe poort ingaan, dan zijn er velen, die nog steeds in duisternis wandelen, ook al zeggen zij dat Jezus Christus hun Redder is, en zij onder de genade vallen.

Maar als Jezus Christus hun nou niet kent?

Matthéüs 7:22,23

 • Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Eigenwijs als maar wezen kan!

Dit is een Raad van God!

Spreuken 3:5,7/ Prediker 7:16

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.-
 • Wees niet wijs in eigen ogen,..-/
 • Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs, waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?

Maar in plaats van deze raad te accepteren, gaan degenen die denken God een eer te bewijzen de waarheid uit de weg. Zij denken op een natuurlijke wijze, en zullen voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijken hoe hun oude leven die zij verlaten hebben, eigenlijk niet zo slecht was. Zij zullen dan ook snel zich omkeren en hun eigen kerkje opzoeken naar hun eigen verlangen. Zij zeggen zelfs, dat als je alleen maar gelooft in Jezus Christus, je onder de genade valt. Het maakt niet uit waar je bent!

Wie omkijkt naar het oude leven, kijkt niet meer vooruit naar de toekomst. Zulke mensen zijn te trots, en kunnen door hun wijsheid in nature, niet zichzelf vernederen tot een zwakke.

2 Korinthe 12:10/ 2 Korinthe 13:4-6

 • Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig./
 • Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.
 • Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?
 • Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

1 Korinthe 2:14/ 2 Timothéüs 4:5

 • Doch de mens zonder de Geest, aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan noch begrijpen./
 • { In tegenstelling tot de ware gelovigen}
 • / Blijf echter nuchter onder alles, aanvaardt het lijden om het Woord, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

God en de menselijke wijsheid.

God is de grote Baas, niets of niemand kan daar iets aan veranderen. Doen zij dat toch, dan druisen zij in de alwetendheid van ZIJN Almacht!

Menselijke wijsheden, komen door de kennis van het goed en het kwaad.

God heeft deze kennis, ten eerste. HIJ heeft controle over deze kennis. Dat heeft de mensheid niet!

En toch wordt er gezegd onderling in kerken dat God artsen in de wereld gezet heeft, om mensen te helpen van hun kwalen. Dat kan misschien wel waar zijn, maar in ieder geval niet voor de gelovigen.

Jesaja 57:19/ Spreuken 3:7,8

 • IK schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre zijn, en voor hem die nabij is, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen./
 • Wees niet wijs in eigen ogen, vrees den HEERE en wijk van het kwaad, het zal een medicijn wezen voor uw vlees, en een lafenis voor uw gebeente.

Wordt deze wereld niet gelijkvormig?

Ja, niet zoals de wereldse mensen dat doen. Vertrouw op de HEERE uw God, door ZIJN Zoon Jezus Christus.

Was Jezus Christus niet op aarde gekomen, om te genezen wie tot Hem kwam? Waarom zijn er dan artsen ?

De wijzen en de verstandigen zullen het nooit begrijpen, omdat zij het in hun natuur doen, en niet in de Geest van God.

1 Korinthe 2:14 verteld ons dat de natuurlijke persoon de geestelijke persoon dwazen vinden.

In Matthéüs 11:25 wordt zelfs gedankt tot God, door Jezus Christus, dat God deze wijsheid van HEM voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen is, en aan de simpele mensen geopenbaard is.

Dus, de artsen, de menselijke politiek, de professors en wetenschappers, de deskundigen en de chirurgen zullen niet door God op deze wereld geplaatst zijn.

Zij zijn slechts het product van de zonden, de kennis van het goed en het kwaad.

1 Johannes 5:17

 • Alle ongerechtigheid is zonde,…

Wie het op zijn eigen manier doen, doen altijd de zonde.

Daarom is er vergeving van deze zonde, om zich op de weg van God te begeven, en het aan God over te laten.

Johannes 1:19 hier zegt Johannes de Doper:

Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Maar wat doen vele christenen?

Al onze zonden kwam op Jezus Christus.

De straf die wij behoren te krijgen vanwege onze zonden, kwam op Jezus Christus. Dit betekent, dat wij, als wij niet zouden gehoorzaam zijn op Gods roep, om ons te bekeren, wij niet voor eeuwig gefolterd zouden worden.

Degenen die het Evangelie ongehoorzaam zijn, zullen een eeuwig verderf krijgen. Dat betekent, een dood waar nooit meer een opstanding uit de doden komen zal. Men is dan een verloren ziel. En wat verloren is, dat is zoekgeraakt!

Men zal gestraft worden met een dood, in de tweede dood, een dood die echt voor eeuwig dood is, waar geen bewustzijn is.

Openbaring 20:12-15

 • En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het Boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken beschreven stond, naar hun werken.
 • En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk (hel, hades, sjeool) gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
 • En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur.
 • En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur.

Iedereen heeft dus zijn eigen keuze, hoe hij of zij die keuze maakt?

Maar wie de verkeerde keuze maakt, zal niet voor eeuwig gefolterd worden. Die dit verkondigen, zijn de valse profeten, de antichristen, de afgodendienaars en de goddeloze gelovigen.

2 Korinthe 5:10

 • Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Heeft God vertrouwen in ons?

In het begin, toen de eerste mensen geformeerd werden door de wil van God, had God hun een gebod gegeven om niet van de vrucht te eten, van de boom die de kennis zou geven over het goed en het kwaad. Deze eerste mensen, hadden God, en God zorgden voor hen. Niet dat zij er zelf voor zouden dragen.

Maar wat gebeurde er? Zij werden door verleiding hebzuchtig om die kennis te bezitten. Als gevolg, dat zij tegen Gods gebod ingingen, en het volmaakte leven verspilden. Zo ook hun nakomelingen.

Na bijna 7000 jaar de onvolmaakte mensen hun gang te hebben laten gaan, is de tijd aangebroken om de goddeloosheid uit de wereld te verbannen. Gods plan is dan ook, om zoveel mogelijk mensen tot ZIJN wil te bekeren. En toch zullen niet alle mensen ZIJN wil willen doen?

God heeft de wereld lief, daar bedoelt HIJ mee de mensheid, niet de wereldse werken.

Want:

1 Johannes 2:15-17

 • Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
 • Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte door de ogen en een trots leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Wie doet dan de wil van God? In wie heeft God vertrouwen?

Matthéüs 25:1-13

 • Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.

We weten dat zij niet allemaal de wil van God doen, omdat de helft in deze vergelijking als dwazen beschreven worden.

 • De dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie, doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

De olie erbij, als reserve, is van essentieel belang. Wat stelt die olie dan voor? Dat zijn de werken van het geloof!

Galaten 5:14-16/ Jakobus 2:26

 • Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste (in de HEERE) liefhebben als uzelf.
 • Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan op uzelf, dat gij niet door elkaar opgegeten wordt.
 • Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees./
 • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Daarom is de olie naast de lamp zeer belangrijk. We kunnen wel allemaal De lamp Jezus Christus zeggen te volgen, maar de werken van het geloof is het belangrijkst!

Openbaring 7:9 verteld ons de toekomst, wie het Koninkrijk der hemelen ingaan, dat zijn er niet zeer veel, maar een onbepaald aantal gelovigen, die de wil van God zouden hebben gedaan.

 • Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken, stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

Ongepast de vrijheid gebruiken.

Lukas 4:14-19

 • Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galiléa.
 • En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen.
 • En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens Zijn gewoonte op de Sabbath naar de synagoge en stond op om voor te lezen.
 • En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:
 • De Geest van de HEEREN is op Mij, daarom, dat HIJ Mij Gezalfd heeft, om aan de armen van geest het Evangelie te brengen, en HIJ heeft Mij gezonden om aan de gevangenen in zonden loslating te verkondigen en aan de blinden van het Woord het herkenbaarheid te schenken, om de gebrokenen van hart heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van de HEERE God.

De vrijheid waar God het over heeft, is niet de vrijheid die wij in vleselijke natuur kunnen blijven volgen. Het gaat over de vrijheid van de liefde Gods. Dezelfde liefde die Jezus Christus ons heeft geleerd, om mensen tot God te brengen, en niet aan onszelf te denken.- Markus 16:15

Galaten 5:1,4,5

 • Staat dan in de vrijheid, die Christus ons vrijgemaakt heeft. Houdt dus stand en laat u niet wederom een slavenjuk opleggen.-
 • Gij zijt niet van Christus, als gij u door de wet gerechtigheid verwacht, dan staat u buiten de genade.
 • Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.

2 Petrus 2:17-20 ( laat u niet verleiden door degenen, die zeggen dat de vrijheid is wat je maar kan doen)

 • Deze zijn waterloze bronnen, nevel door de wind voortgedreven, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.
 • Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door hun vleselijke begeerten en door hun bandeloosheid, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.
 • Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven zijn van het verderf; immers, door wie iemand overmeesterd is, die slaaf is hij.

Hoereerder = onnatuurlijke, overspelige, ontuchtelijke.

Gierigaard = hebzuchtig, ik,ik en de rest kan stikken.

Afgodendienaar = hebzucht, idolisme, hoogmoed.

Lasteraar = het Woord van God scheef wandelen, leugens, tweedracht, afgoderij, hebzucht, hoererij, een andere leer verkondigen buiten die van Christus.

1 Petrus 5:8

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Wie de vrijheid bedrijft voor vleselijke doeleinden, zijn niet van God, maar zijn van de duivel. 1 Johannes 4:5,6 geeft u meer inzicht!

Ik zal u rust geven!

Hoe ontvangt men rust van God? Dat is door te vertrouwen dat God je zal helpen, waar en voor wat dan ook!

Vertrouwen is gelijk als geloven. Je gelooft dat het kan, dus je vertrouwdt erop!

Geloven = vertrouwen.

Matthéüs 9:20-22 geeft een voorbeeld:

 • En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien had, komende tot Jezus van achteren, raakte de zoom van Zijn kleed aan, want zij zei in haarzelf: indien ik alleen maar Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.
 • En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zei tot haar: wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dat uur af.

Ziet u wat hier gebeurde? Zij vertrouwde erop dat zij kon genezen door slechts Zijn kleed aan te raken. Dat is geloven! Dat is tot de rust van God komen, om van de zware last die mensen in de wereld hebben, verlost te worden.

Matthéüs 11:25-30

 • In dat uur antwoordde Jezus: Ik dan U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde! dat GIJ deze dingen voor de (wereldse) wijzen en de (menselijke) verstandigen verborgen hebt, en hebt het de kinderen geopenbaard.
 • Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
 • Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en Die het de Zoon wil openbaren.
 • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 • Neemt Mijn last op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 • Want Mijn last is zacht en licht.

God had al veel eerder deze rust willen geven aan ZIJN volk Israël, maar omdat dat volk altijd weerspannig was, is Jezus Christus op het toneel verschenen, om hun de laatste kans te geven, zelf toen wilden zij dat niet. Toen kwam die rust voor alle mensen!

Jeremia 6:16,17

 • Zo zegt de HEERE God: staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: wij zullen daarin niet wandelen.
 • IK heb ook wachters over u lieden gesteld, zeggende: luistert naar het geluid van de bazuin; maar zij zeggen: wij zullen niet luisteren.

Hebreeën 3:10-15

 • Daarom was IK vertoornd over dat geslacht, en sprak: altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben MIJN wegen niet gekend.
 • Zo heb IK dan gezworen in MIJN toorn, indien zij in MIJN rust zullen ingaan!
 • Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de Levende God, maar vermaant elkaar te allertijd, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding van de zonde.
 • Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden, terwijl er gezegd wordt: heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied was.

Spreuken 3:5-8

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de HEERE, en wijk van het kwade.
 • Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Stammen wij van apen?

Genesis 1:25-27

 • En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.
 • En God zeide: laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heerschappij hebben over de vissen van de wateren en over de vogels van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 • En God schiep de mens naar ZIJN beeld, naar Gods beeld schiep HIJ hen, man en vrouw schiep HIJ.

Zo staat het in Genesis, het eerste boek van Gods Woord, de bijbel. Alles wat God heeft laten opschrijven is de waarheid! Wat buiten deze waarheid is, is een leugen.

Genesis 2:16,17

 • En de HEERE God legde de mens het gebod op: van alle bomen in dit Hof moogt gij vrij van eten, maar van de boom die de kennis heeft van het goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker gaan sterven.

En wat gebeurde er? De vrouw( zo eigenwijs ze is), luisterde naar een pratende slang ( eigenlijk een engelenzoon die zich achter een slang verschool), om toch van die kennis te eten.

Zo werden beiden, Adam en Eva, met kennis overgoten, en ze werden gewaar dat zij in hun blootje waren.

Genesis 2:7,21-23,25

 • Toen formeerde God de HEERE, de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel.-
 • Toen deed God de HEERE een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl hij sliep, nam HIJ één van zijn rib en sloot de plaats toe met vlees.
 • En God de HEERE bouwde van de rib, die HIJ uit de mens genomen had, tot een vrouw, en bracht haar tot de mens.-
 • En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, zij schaamden zich niet voor elkander.

Wat zien wij nu? Dat mensen zich in het openbaar zouden schamen als zij in hun blootje zouden wandelen op straat. (Sommige niet, maar dat zijn beesten, nudisten genaamd)

Eigenlijk doen dieren altijd in hun blootje lopen.

Neem een voorbeeld aan een huiskat, die zal onbeschaamd zijn kont schoonlikken vlak voor onze ogen?

Als wij van apen zouden afstammen, dan zouden wij geheel geen schaamte hebben.

Daarom zijn mensen afstammelingen van Adam en Eva, tenminste degenen die buiten de zwart hoofdharige bestaan.

Wat de zwart hoofdharige betreft? Dat is een ander soort mens, en mens afkomstig van het land van Nod.

Genesis 4:16,17

 • Toen ging Kaïn (de eerste zoon van Adam die zijn broer Abel doodde) weg van het aangezicht van God de HEERE, en ging wonen in het land Nod, ten Oosten van Eden.
 • En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch;-

De pijniging van een engel.

De volgende keer, wanneer de Satan jou vervolgd of pijnigt, herinner hem dan als hij wordt gepijnigd.

De Satan en zijn engelen zullen alleen degenen vervolgen door hun dienaren, wanneer degenen de waarheid prediken.

Wie zijn dan degenen, die met Christus zullen zijn, wanneer zij in de hemelen komen?

Wañneer de Satan geworpen wordt naar zijn eeuwige straf, zal hij nimmer kunnen sterven. Omdat een engel geschapen is om nooit te sterven. Mensen daarentegen zijn in zonden geboren, en het loon van de zonde is de dood.

Jesaja 14:12-15

 • Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volkeren!
 • En gij overlegde nog wel in uw hart: ik zal ten hemelen opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het Noorden, ik wil opstijgen boven de hoogste wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
 • Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, nabij de kuil in de diepste groeve.

Dit is de toekomst van Satan de duivel, met zijn engelen.

Openbaring 19:20/20:9,10

 • En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij de koningen en de legers verleidde, en ook die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel die daar brandt van vuur en zwavel./
 • En zij {wederom door de duivel verleidde mensheid} kwamen op over de breedte van de aarde { aan het einde van het duizend jaar Koninkrijk van Christus} en omsingelde de legerplaats van de Heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neer vanuit de hemelen en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet reeds waren {dood}, en zij {Satan en zijn engelen} zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Wat voor een pijniging zullen die afvallige engelen dan ondergaan?

Niet een vleselijke pijniging! Neen! Een psychische pijniging!

Zij zullen zich bewust zijn, dat zij geworpen zullen worden in die tweede dood, waar mensen die fout waren en dood zijn voor eeuwig.

Zij zullen zich bewust zijn, dat zij geworpen worden door de Engelen, die voorheen mensen waren. Die vernedering komt keihard aan!

Een dief is een dief!

De heidenen die geloven zullen (buiten die van Israël), moeten zich realiseren dat men niet altijd onder de genade staan, ook niet alle vrijheid hebben?

Kijk naar deze gelijkenis omtrent een dief:

Een dief is een dief, wanneer de dief een schroefje steelt van zijn werkgever, of een dief steelt via internet een grote som geld van een bedrijf, het blijft stelen. Een dief steelt!

Zo ook, wanneer iemand immoraliteit, afgoderij of bloed eet.

Hoererij: immoraliteit, ontucht met kinderen of met hetzelfde geslacht.

Afgoderij: geldgierig, een andere Evangelie.

Bloed: eten van bloed via de mond of via de aderen ( voedsel door de aderen is hetzelfde als bloed van een ander door de aderen).

De werken van het vlees, zijn de werken van het oude heidens leven, waar wij heidenen in wandelde.

Wanneer wij vanuit het oude leven, die zonder Jezus Christus en God geweest was, het nieuwe leven zijn begonnen te wandelen, moeten wij ervoor zorgen dat het nieuwe leven nieuw blijft. We moeten zelf niets erbij toevoegen, ook niets ervan afhalen.

Galaten 1:8/ Openbaring 22:18,19

 • Ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen in onze zendbrieven geschreven staat, die zij vervloekt!/
 • Ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van de zendbrieven leest: indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in de boeken beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek van profetieën, God zal zijn deel afnemen van de Boom des levens en van de heilige stad, het hemelse Jeruzalem, welke in dit boek beschreven zijn.