Doe uw blindheid weg!

Johannes 12:34-36

  • …. Wie is Deze Zoon van God?
  • Jezus dan zeide tot hen: nog een korte tijd is het Licht onder u. Wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet overweldigt, want wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
  • Gelooft in het Licht, zolang gij het Licht hebt, opdat gij kinderen van het Licht moogt zijn.

2 Timothéüs 1:13,14

  • Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is.
  • Bewaart door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.

Openbaring 3:18,19

  • Ik raad u aan, dat gij van Mij koopt goud, dat door het Vuur gelouterd is, opdat gij rijk (van boven) moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar wordt, en ogenzalf voor uw ogen, opdat gij zien moogt.
  • Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik, wees dan ijverig en bekeer u (tot het Licht).

1 Korinthe 15:1,2

  • Ik maak u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.