De waarheid is uit God!

Gods Woord is de Waarheid.

Psalm 36:6-8

 • HEERE, hemelhoog is UW goedertierenheid, UW trouw reikt tot voorbij de wolken, UW gerechtigheid is als de bergen Gods, UW gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost GIJ, HEERE.
 • Hoe kostelijk is UW goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van UWE vleugelen;-

Jesaja 38:18,19

 • Het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet, wie ter aarde zijn nedergedaald, hopen niet op UW trouw.
 • De levende, de levende, die looft U, –

2 Timothéüs 4:1,2

 • Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, DIE de levende en de doden zal oordelen, met beroep zowel op ZIJN verschijning als op ZIJN Koningschap: verkondig het Woord, dringt er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoediging met alle geduldigheid en onderricht.

Ongelovige gelovigen, kunnen de waarheid niet verdragen. Laat staan accepteren dat het Gods waarheid is, zij redeneren aan de hand van hun vleselijke natuur, en niet die van de geestelijke weg, die God aan de mens heeft uiteengelegd door de profeten en boodschappers van het Woord.

Jesaja 59:8,13-15

 • De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen, zij gaan langs kronkelpaden, niemand die ze betreedt, kent de vrede./
 • (Hun) … overtredingen kennen wij: overtreden, verloochene de HEERE, afvallig van God, spreken zij van onderdrukking en afwijking, zwanger gaan zij vol van leugentaal en die uit hun binnenste wordt voortgebracht.
 • Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang.
 • Zo ontbreekt de waarheid en wie van het kwade afwijkt, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de HEERE zag dat het kwaad was in ZIJN ogen, dat er geen recht was.

Hoe moeten wij dan recht in Gods ogen staan? Om geen deel te zijn van de wereld, en ons niet laten leiden door brede weg christenen.

1 zijn met Christus, is 1 zijn met God en Christus, door de Heilige Geest. Dit is de waarheid van God. En niets minder dan dit!

2 Timothéüs 2:15-17

 • Maak er ernst mede u wèl beproefd te dienste van God te stellen, als arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechtsnijdend is bij het brengen van het Woord der Waarheid.
 • Maar vermijd de onheilige ( geen Geest hebbende), holle klanken (mooie woorden die tot weinig nut hebben), want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker.

In vers 19 van 2 Timothéüs 2 staat duidelijk:

De HEERE kent de ZIJNEN, en: een ieder, die de Naam des HEEREN noemt, breekt met de ongerechtigheid.