Wat is de bekering?

Lukas 5 vers 37,38 verteld ons dat men geen nieuwe wijn (druivensap), in oude wijnzakken moet doen, anders zou het door de gisting gaan barsten.

Dit is een gelijkenis omtrent het nieuwe leven in de oude levensstijl blijven wandelen in God. Het werkt gewoon niet!

Wat is een bekering?

Dat is 180 graden omdraaien, van het oude leven van de wereld, naar het nieuwe leven in God. God is een Geest, en wie HEM willen aanbidden en volgen, moeten dat in ZIJN Geest doen.- Joh. 4:24

Johannes 3:3,5

  • Jezus heeft gezegd: indien iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet zien (begrijpen).
  • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God geenszins binnengaan.

Romeinen 6:4,5

  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop (Hand.2:38) in de dood, opdat, gelijk Christus uit de dood opgewekt is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het (nieuwe) leven zouden wandelen.
  • Want indien wij samengevoegd zijn met Zijne dood, zullen wij het ook zijn, met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding;

Romeinen 5:19,20

  • Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een zeer velen rechtvaardig worden.
  • Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden;

Wandelt in de Geest, en volbrengt de begeerte van het vlees niet, want gij zijt duur gekocht.- Galaten 5:16-23/1 Korinthe 6:14-20