De mentaliteit van Lot.

Lot woonde in de streken van Sodom en Gomorra, nadat hij met Abraham een deal had afgesloten welke streek hij mocht kiezen, omdat de have van Abraham en Lot gigantisch werd.

De streek van Sodom en Gomorra waren gelijk als het Hof van Eden, Gods Hof, zo paradijselijk.- Gen. 13:10

Maar de mensen waren verdorven in hun gedrag, omtrent seksuele onnatuurlijke liefde. Vond God dit een goede zaak? Dat zij verre!

Genesis 18:20-23/19:1-3

 • De HEERE zei tegen Abraham: het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zéér zwaar.
 • IK wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat voor MIJN aangezicht gekomen is, of niet; IK wil het weten.
 • Toen wendden die mannen (Engelenzonen) zich vandaar en gingen naar Sodom en Gomorra, maar Abraham bleef nog staan voor de HEERE./
 • En de Engelenzonen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het gezicht naar beneden, en zei: zie toch, mijn heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uw weg verder gaan. Maar zij zeiden: neen! Wij zullen de nacht op het plein doorbrengen.
 • Toen Lot hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek…….

God zond dus deze Engelenzonen in gedaante van mannen. Zij moesten wel een aangezicht hebben van een volmaakte Engel, zo schoon. Daarom reageerde Lot nederig, en bood hij hun bij hem in huis te komen. Waarom? Omdat Lot wist wat voor buren hij had, en dat die deze mannen zouden misbruiken voor hun lusten.

Genesis 19:4,5

 • Zij hadden zich nog niet te ruste gelegd, of de mannen van Sodom, omsingelde het huis, van de jongste tot de oudste mannelijk geslacht, de gehele bevolking van Sodom, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons naar buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.

De zéér zware zonden waar God het over had, was dus sodomie. Dit is dus wat kwaad is in Gods ogen. En wat zien wij heden ten dage?

Een oude vaas, met een afbeelding, wat vroeger buiten de wil van God bedreven werd. Pure pederastie, of te wel knapenschending, homofilie.Gods plan was dus om Sodom en Gomorra te vernietigen.

Genesis 19:12,13

 • Toen zeiden de mannen tot Lot: wie hebt gij nog meer? Schoonzonen, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze stad, want wij gaan deze plaats vernietigen, want groot is het geroep over haar voor de HEERE, daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar te verwoesten.

Genesis 19:15,17

 • Toen het dageraad was gekomen, drongen de Engelenzonen bij Lot op spoed aan en zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid deze stad verdelgd wordt.-
 • En zodra zij hen naar buiten de stad geleid hadden, zei één van hen: vlucht om uwe levens wil, zie niet om, en sta nergens stil in de streek, vlucht naar de gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt.

Lot en zijn gezin vertrokken uit Sodom, en God verdierf die stad met vuur. Maar toen de vrouw van Lot omkeek, vanwege wat zij achterliet, werd zij naar het woord van de Engelenzoon verdorven, en werd een zoutpilaar.

Deze straf aan Sodom en Gomorra zal ook deze huidige wereld treffen. We zien om ons heen dat er ook zulke praktijken gebeuren, homohuwelijken, pedoseksuelen, dierenporno, e.d.

Romeinen 1:27,32

 • Eveneens heeft de man de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende (ook de vrouw:vers 26) en daardoor het welverdiende loon van hun dwaling in zichzelf hebben ontvangen.-
 • Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar hebben ook een welgevallen bij degenen die ze doen.

Lot had het zwaar te verduren gehad, omdat hij dag en nacht hun onreinheid moest horen. Hij heeft het ongetwijfeld ook gezien, waar hij zeker zijn afschuw van had.-vergelijk 2 Petrus 2:6-11

Wat voor een voorbeeld geeft Lot ons? Om zich niet te mengen met zulke lui. Laat staan, het goedkeuren! God is genadig voor degenen die tot bekering komen, niet voor degenen, die in HEM geloven en het slechte in praktijk brengen. Heb dus gemeenschap met degenen die hetzelfde denken zoals God denkt. Heb ook gemeenschap met degenen die zich bekeert hebben van hun onnatuurlijke praktijken.