Vertrouw op God, en niet op uw verstand.

Spreuken 3:5-7

  • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart en steun op uw verstand niet.
  • Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
  • Wees niet wijs in uw eigen ogen, heb ontzag voor de HEERE en wijk van het kwaad.

Paulus geeft een vermaning om niet met het verstand tot God te ijveren. Maar wat doen vele “gelovigen”?

2 Timothéüs 4:3,4

  • Want er komt een tijd (heden), dat de mensen de gezonde leer van Christus niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zullen zij tal van leraars bijeenhalen, en dat zij hun oor van de waarheid zullen afwenden en zich tot fantasieën keren.

Weest dus niet gelijk de Farizeeërs in de tijd van Jezus Christus, want zij waren blinde leiders.

1 Timothéüs 4:1,2

  • Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het ware geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.

1 Korinthe 2:12-14

  • Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
  • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid geleerd zijn, maar die door de Geest geleerd zijn (Joh.14:26), zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
  • Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.