De pijniging van een engel.

De volgende keer, wanneer de Satan jou vervolgd of pijnigt, herinner hem dan als hij wordt gepijnigd.

De Satan en zijn engelen zullen alleen degenen vervolgen door hun dienaren, wanneer degenen de waarheid prediken.

Wie zijn dan degenen, die met Christus zullen zijn, wanneer zij in de hemelen komen?

Wañneer de Satan geworpen wordt naar zijn eeuwige straf, zal hij nimmer kunnen sterven. Omdat een engel geschapen is om nooit te sterven. Mensen daarentegen zijn in zonden geboren, en het loon van de zonde is de dood.

Jesaja 14:12-15

  • Hoe zijt gij uit de hemelen gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volkeren!
  • En gij overlegde nog wel in uw hart: ik zal ten hemelen opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het Noorden, ik wil opstijgen boven de hoogste wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
  • Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, nabij de kuil in de diepste groeve.

Dit is de toekomst van Satan de duivel, met zijn engelen.

Openbaring 19:20/20:9,10

  • En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij de koningen en de legers verleidde, en ook die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel die daar brandt van vuur en zwavel./
  • En zij {wederom door de duivel verleidde mensheid} kwamen op over de breedte van de aarde { aan het einde van het duizend jaar Koninkrijk van Christus} en omsingelde de legerplaats van de Heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neer vanuit de hemelen en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet reeds waren {dood}, en zij {Satan en zijn engelen} zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Wat voor een pijniging zullen die afvallige engelen dan ondergaan?

Niet een vleselijke pijniging! Neen! Een psychische pijniging!

Zij zullen zich bewust zijn, dat zij geworpen zullen worden in die tweede dood, waar mensen die fout waren en dood zijn voor eeuwig.

Zij zullen zich bewust zijn, dat zij geworpen worden door de Engelen, die voorheen mensen waren. Die vernedering komt keihard aan!