Eigenwijs als maar wezen kan!

Dit is een Raad van God!

Spreuken 3:5,7/ Prediker 7:16

  • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.-
  • Wees niet wijs in eigen ogen,..-/
  • Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs, waarom zoudt gij uzelf tot verbijstering brengen?

Maar in plaats van deze raad te accepteren, gaan degenen die denken God een eer te bewijzen de waarheid uit de weg. Zij denken op een natuurlijke wijze, en zullen voortdurend in de achteruitkijkspiegel kijken hoe hun oude leven die zij verlaten hebben, eigenlijk niet zo slecht was. Zij zullen dan ook snel zich omkeren en hun eigen kerkje opzoeken naar hun eigen verlangen. Zij zeggen zelfs, dat als je alleen maar gelooft in Jezus Christus, je onder de genade valt. Het maakt niet uit waar je bent!

Wie omkijkt naar het oude leven, kijkt niet meer vooruit naar de toekomst. Zulke mensen zijn te trots, en kunnen door hun wijsheid in nature, niet zichzelf vernederen tot een zwakke.

2 Korinthe 12:10/ 2 Korinthe 13:4-6

  • Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig./
  • Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.
  • Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?
  • Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.

1 Korinthe 2:14/ 2 Timothéüs 4:5

  • Doch de mens zonder de Geest, aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan noch begrijpen./
  • { In tegenstelling tot de ware gelovigen}
  • / Blijf echter nuchter onder alles, aanvaardt het lijden om het Woord, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.