Rechtvaardig in een onrechtvaardige wereld.

God spreekt:

Psalm 33:5/45:8

 • HIJ heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN./
 • GIJ hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft, o God, Uw God U gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen.

God heeft ZIJN Zoon als God gezalfd. God heeft ZIJN Zoon Jezus Christus gezalfd, zodat Hij Gods Autoriteit openbaar maken zal.

Gods troon heerst:

Ezechiël 1 beschrijft Gods troon en Autoriteit.

Goddelozen:

Psalm 52:3-6

 • Wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldenaar? Gods goedertierenheid duurt toch de gehele dag.
 • Gij zijt op vernietiging, uw tong is als een scherpgeslepen scheermes, gij, die bedrog pleegt.
 • Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken.
 • Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong.

Rechtvaardige:

Psalm 94:11-14

 • De HEERE kent de gedachten van de mensen: ijdelheid zijn zij.
 • Welgelukzalig is de mens die God kastijdt, HEERE, die GIJ onderwijst uit UW wet, om hem rust te verlenen van de dagen van onheil, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt.
 • Want de HEERE zal ZIJN volk, die op HEM vertrouwt, niet verstoten.

Jeremia 17:7

 • Gezegend is de mens die op de HEERE vertrouwt, en in welke mens in vertrouwen is bij de HEERE.

Job 22:21-23

 • Gewen u toch aan God, opdat gij vrede hebt, daardoor zal uw gewin groot zijn.
 • Neem toch uit ZIJN mond de onderwijzing aan, en leg ZIJN Woord in uw hart.
 • Wanneer gij tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden, wanneer gij het onrecht uit uw tent verwijdert;-

Romeinen 2:12,13

Want allen, die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.