Er is maar één God.

Filippenzen 2:9-11

  • Daarom heeft God Christus ook uitermate verhoogd (Jes.9:5) en Hem een Naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemelen zijn en die op aarde en onder de aarde zijn, en alle tongen zouden belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God, de Vader!

Efeze 4:1-7

  • Als gevangene in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid in de Geest te bewaren door de band van vrede; één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, DIE boven allen en door allen en in allen is.

God is dus niet Christus ZELF, maar Christus is in tegenwoordigheid als God op aarde gekomen. Zij zijn twee afzonderlijke personen, die Dezelfde Heiligen Geestes vertegenwoordigen.

Zo heeft het God goed gedacht om via Jezus Christus, ons ook Deze Heiligen Geestes aan gehoorzame mensen uit te storten.

Johannes 17:19-21

  • En Ik (Jezus) heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat GIJ Mij gezonden hebt.

Johannes 5:41-44 & Lukas 18:19 geeft ons een belangrijke visie hoe Jezus Zich minder achtte dan God.

  • Ik neem geen eer van mensen aan, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.
  • Ik ben gekomen in de Autoriteit van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.
  • Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de Enige God komt, niet zoekt?/
  • Jezus heeft gezegd tot hem: wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.