Valse christen.

Ja, kijk uit voor mensen die zich voordoen als christen, want wanneer je in hun macht bent, (wat gelijk is aan in de macht van satan te zijn, ) dat je er moeilijk eruit komt.

Vele mensen gaan naar een kerk of gemeente die zij ogen goed te vinden. Maar wanneer het gehele Evangelie niet gepredikt wordt, dus niet alleen de mooie woorden, maar ook de bestraffingen, is die prediking niet correct.

2 Timothéüs 4:3,4/ 1 Timothéüs 6:3-5

  • Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leerstelling niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van andere leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren./
  • Indien iemand een andere leerstelling verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en de leerstelling van goddelijke vruchten, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor van de waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de goddelijke vruchten als iets winstgevends beschouwen.

Jezus Christus heeft gewaarschuwd dat er valse christenen (Christussen) wezen zullen. Dat betekent dat niet alle christenen de weg van de waarheid volgen. Als Jezus dit gezegd heeft, dan klopt dat!

2 Petrus 2:1-3

  • Toch zijn er ook valse profeten onder het volk Israël geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen opkomen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de HEERE, DIE hen gekocht heeft (door Jezus Christus), verloochenen en een schielijk verderf over zichzelf brengend.
  • En velen (christenen) zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg van de waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

2 Petrus 2:17-19

  • Deze zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagt, voor wie de donkere duisternis is weggelegd.
  • Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.
  • Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven van het verderf zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Jezus Christus heeft Zichzelf gegeven voor de mensheid. Waarom zijn er toch mensen die in Zijn Naam andere mensen door hun hebzucht verlokken om hun verderfenis na te volgen?

Hoe kunnen zulke mensen nou rechtvaardig zijn? Christus Die de zonden op Zich gedragen heeft, wordt botweg in de grond getrapt door zulke valse gelovigen.

Wie eigenwijs blijft, zal op de oordeelsdag erachter komen, dat hij/zij aan de verkeerde kant van de muur aan het klimmen is.

In Mattheüs 7 vers 21-23 wordt duidelijk bevestigd dat valse christenen niet gekend worden door Christus Zelf. En helaas zijn dat er VELEN!