Liefde van God.

Liefde van God.

Heel vaak hoor ik mensen zeggen: God is liefde.

Ook hoor ik mensen zeggen: God is genadig en we vallen allemaal onder de genade.

Men beroep zich dat op deze tekst.

Maar wat staat er nu daadwerkelijk in onze tekst?

Er staat:

‘Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.’

1 Johannes 4:15 

Wat betekend dit, wat staat er daadwerkelijk?

Staat hier niet heel duidelijk, dat als je doet wat Jezus ons leert, je laat dopen door water en Geest, behouden wordt.

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.’

Johannes 3:5 

Hier in onze tekst staat het heel duidelijk, de vervulling van de Heilige Geest.

‘Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.’

Johannes 15:26

God is dan in ons, en wij in God. Wij zijn een met God, omdat Gods Geest in ons woont.

‘En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’

1 Johannes 4:16 

Als Gods Geest in jou woont, is dat geen verdienste, maar genade.

Door Zijn Heilige Geest, leer je liefde, en je wordt een doorgeefluik van Zijn liefde. Je leert liefde te geven, je naaste lief te hebben als je zelf, je doet je naaste geen onrecht aan, al doen zij dat jou wel aan.

‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.’

1 Johannes 4:17

Als je vervuld bent met Gods Heilige Geest, doe je de dingen die van den Vader zijn. Je heb God lief met heel je hart, verstand en ziel. God staat op de eerste plaats, ondanks je geliefde man of vrouw. Je leeft maar met een doel: Vader de lof en eer geven die HEM toekomt.

En dan wordt openbaringen 20 van kracht.

‘En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.’

Openbaring 20:4-6 

‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.’

1 Johannes 4:18 

Door de liefde, die wij krijgen van God, is er geen vrees, angst of pijn. Ook niet voor de dood.

Want wij weten dat al het goede komt van den Vader. Vader zorgt voor ons. En wij? Wij kijken enkel naar Vader, vol in liefde, wetend dat Hij ons kent, door dat Hij een is met ons.

Is God enkel liefde?

NEE!! 

‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’

Mattheüs 7:22-23 

Waarom?

Zij waren niet vervuld met de Geest van God! En een MET GOD!

God is liefde, voor hen die doen de dingen die van Boven zijn, tot welbehagen van hun liefdevolle Vader.

Hamba Tuhan.