Wraak van God!

Deuteronomium 32:39-43

 • Ziet nu, dat IK, IK ben, daar is geen God, behalve MIJ. IK dood en doe herleven, IK verbrijzel en IK genees, en niemand is er die redt uit MIJN macht.
 • Voorwaar, IK hef MIJN hand ten hemelen en zeg: ZO WAAR IK LEEF: als IK MIJN bliksemend zwaard wet, en MIJN hand grijpt naar het gericht, dan zal IK wraak oefenen aan MIJN tegenstanders, en vergelding brengen over wie MIJ haten.
 • IK zal MIJN pijlen dronken maken van bloed, en MIJN zwaard zal vlees verslinden: het bloed der verslagenen en de gevangenen, de harige hoofden van de vijanden.
 • Jubelt, gij natiën, om ZIJN volk, want HIJ wreekt het bloed van ZIJN dienstknechten, HIJ oefent wraak aan ZIJN tegenstanders en verzoent ZIJN land, ZIJN volk.

Hebreeën 10:29,30

 • Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade versmaad heeft?
 • Want wij weten, wie gezegd heeft: MIJ komt de wraak toe, IK zal het vergelden!

Psalm 149:4-9

 • Want de HEERE heeft een welbehagen in ZIJN volk, HIJ kroont de ootmoedigen met heil.
 • Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden.
 • De lofverheffingen Gods zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën, om hun koningen met ketens te binden en hun edelen met ijzeren boeien, om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dit is de luister van al ZIJN gunstgenoten. Hallelujah.

Spreuken 19:1-5

 • Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan een verkeerde van lippen, die bovendien dwaas is.
 • Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap.
 • De eigen dwaasheid van mensen verderft zijn weg, en dan is zijn hart gramstorig op de HEERE.
 • Rijkdom brengt veel vrienden aan, maar een arme wordt door zijn vriend verlaten.
 • Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens blaast, ontkomt niet.

Weest daarom waakzaam voor de wraak van God. Of u nu nog niet bekeert zijt, of u wandelt met één been met God en met één been in de wereld, of u mishaagt een geestvervuld persoon, zorgt dat u oprecht blijft wandelen.

Het zou toch verschrikkelijk zijn, als u uit ZIJN genade verbannen wordt?