Komt op tijd!

Wie denkt dat hij wel goed zit, als hij maar Jezus Christus aangenomen heeft als verlosser, hij moet realiseren dat niet alleen het geloof in Hem, hem kan redden?

Ja, bekeert u werkelijk, hoe God dat bepaalt heeft. Luistert niet naar mensen, die het beter weten dan God ZELF? Hoe God het geschreven heeft door ZIJN profeten, zo moet het zijn, en niet anders. Want doet men dat wel, dan is hij vervloekt.-Galaten 1:8

Neem het voorbeeld eens van de gelijkenis van de tien maagden, vijf waren wijs, omdat zij olie bij hun lampen hadden, de andere vijf waren dwaas, omdat zij denken dat alleen, als je Jezus Christus (de Lamp) heeft, je wel gered wordt?- Matt.25:1-13

Wat is die olie dan? Dat zijn de werken van het geloof door de Heilige Geest. Zonder Deze Geest kan men niet behouden worden!

Efeze 4:1-6

  • Als gevangene van Christus, vermaan ik u dan te wandelen waardig uw roeping, waarmee gij geroepen zijt, met alle nederigheid, zachtmoedigheid met verdraagzaamheid, en elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in die ene hoop van uw roeping, één HEERE één geloof, één doop, één God en Vader van allen, DIE is boven allen en door allen en in allen.

Weest dan waakzaam, omdat de anderen zeggen een christen te zijn, en verkondigen dat Jezus Christus komt als een dief in de nacht.- 2 Petrus 3:10/ Lukas 21:34. Dat geldt niet voor degenen die Christus volgen waar Hij ook gaat.

1 Thessalonicenzen 5:4-6

  • Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen (de geestvervulden) kinderen van het licht en kinderen van de dag.
  • Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen (christenen), doch wakker en nuchter zijn.

Laten we eens een dialoog stellen met het volgende?

Wanneer een broeder iets afspreekt op een bepaalde tijd met een andere broeder, en hij komt niet op tijd, is dit dan vanzelfsprekend goed? Is het niet héél belangrijk dat men die broeder een vertrouwen geeft als hij op tijd komt?

Zo is het ook met de wandel in de Geest, om op tijd te zijn wanneer Christus mogelijk terugkomt! Neem weer het voorbeeld van de vijf dwaze en vijf wijze maagden in Mattheüs 25:1-13.