Onvervalste melk of de vaste spijs?

Wanneer iemand tot geloof komt, begint hij/zij eerst als baby dan komt de volwassenheid.

Matthéüs 6:33/7:7,8

  • Zoekt eerst ZIJN Koninkrijk en ZIJN gerechtigheid…./
  • Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.
  • Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden.

Voor de beginnende gelovige is het vragen een noodzaak. Bidden is vragen, zoeken is het Woord naspeuren wie de ware gelovigen zijn, kloppen is God aandringen en HIJ zal antwoorden.

Wie de geboden die God navolgt en ze in uitvoering brengt is aan de vaste spijs.

Efeze 4:20-25

  • Eengezinds zijn in Dezelfde Geest.

Galaten 5:14

  • Uw naaste liefhebben als uzelf.

Deze verzen betekenen dat men in de Geest wandelt, en de vaste spijs nodig hebben. Door Deze Geest hebben zij hun zinnen geoefend, om in Die Geest te wandelen, en niet in hun vleselijke natuur te wandelen.

Een essentiële feit dat iemand niet de vaste spijs heeft, maar nog steeds de melk deelachtig is, is aan het wandelen in het vlees, en niet in de Geest. Want zo’n iemand heeft niet zijn naaste lief als zichzelf, neen, hij is zelfs egoïstisch! Het volgende vers benadrukt dit:

1 Johannes 3:17

Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar in zijn binnenste zijn hart voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Efeze 3:14-18

  • Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar WELKE alle geslachten in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom ZIJNER heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt.
  • Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen (geestvervulden), in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, Die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Opdat gij met alle heiligen…

De baby’s hebben de volwassenen nodig om te groeien. De baby’s hebben ook God nodig om te bidden, maar wanneer men geen baby meer is, dan hebben zij Gods Geest om het plan van God uit te voeren. Zij helpen elkaar door de liefde van God en Christus om elkaar op te bouwen in Gods Geest. Wanneer zij een broeder of zuster in nood zien, bidden zij niet tot hun Vader, zij helpen hun naaste, zoals zij ook geholpen willen worden als hun dat overkomt.

Een volwassen christen, heeft de Heilige Geest, zij zijn de heiligen. Zij hoeven niet meer te bidden, maar danken en prijzen God, door hun Verlosser Jezus Christus. Een onvolwassen christen doet zich goed aan om naar een heilige te luisteren.