De liefde is de vervulling der wet.

Mattheüs 5:14-16

Gij zijt het licht van de wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een mand, maar op een standaard, en het licht schijnt voor iedereen, die in huis zijn.

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, DIE in de hemelen is, verheerlijken.

Jezus Christus is gekomen om de wet te vervullen, op een manier om niet aan de buitenkant rechtvaardig te zijn, maar vanuit de inwendigheid, door Gods liefde te openbaren

Weest niet rechtvaardig als de Farizeeërs en de schriftgeleerden, die zichzelf vanuit buiten rechtvaardig lieten zien. Weet dat Jezus hun als witgepleisterde graven aanzag.- Mattheüs 23:25-28

Wie zich aan God overgeven heeft via Jezus Christus, moeten als volwassene gedoopt worden, om daarmee in goede positie bij God te komen. Vanuit dat punt, komt de vervulling van de wet naar boven.

Romeinen 6:4/7:4

Wij zijn dan met Christus begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgestaan is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen./

Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een Ander, van Hem, Die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gods vrucht zouden dragen.

( wie in de liefde van God gekomen is door de doop van Christus, gaan niet als zelf-rechtvaardigers wandelen, zij zijn door genade gerechtvaardigd. Niet omdat wij het verdienen, maar het is Gods liefde!)

Romeinen 13:8-10

Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Want de geboden: gij zult niet echtscheiden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet vleselijk begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben gelijk u uzelf lief hebt.

De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet.