God ziet alle zonden.

1 Johannes 1:5-9

 • Dit is de verkondiging, die wij van Christus vernomen hebben en u verkondigen: God is het licht en in HEM is in het geheel geen duisternis.
 • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met God hebben en in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Christus in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, ZIJN Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
 • Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 2:1-6

 • Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld.
 • En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren en navolgen.
 • Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart en navolgt, is een leugenaar en in die is de waarheid niet, maar wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
 • Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. (Joh.17:18-23)
 • Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, gelijk als Hij gewandeld heeft.

Dit is christen zijn! Gelijk als Christus gewandeld heeft moeten wij ook wandelen, en alle eer en wil aan God geven. Wie dit naast zich legt, is een antichrist!

Romeinen 3:10,11,20

 • Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnuttig geworden, er is niemand, die goed is, zelfs niet één./
 • Daarom, dat uit de werken naar Gods wet geen vlees voor HEM gerechtvaardigd zal worden, want door de wet doet zonde kennen.

Romeinen 8:1-4

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
 • Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
 • Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, daarom heeft God, door ZIJN Eerste Zoon (Spr.8:22-31) te zenden in het vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar een Geest.

Dus door de Geest van God, zullen onze zonden niet gedacht worden.!!!!!