Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Dit zei Jezus tegen een berouwvolle misdadiger.

Is deze misdadiger nu in het paradijs? Neen! Waarom niet, terwijl Jezus dat toch gezegd had?

De doden zijn van niets bewust, hun besef is weg, het tijdsbesef is er niet meer.

Dit is voor veel mensen niet te begrijpen, wat God door Salomo heeft laten opschrijven. Dat de doden geen gedachten meer hebben. Het is gelijk als iemand in narcose komt en na de narcose ontwaakt.

Die misdadiger is dus nog steeds dood, maar wanneer hij opstaat uit de dood bij de opstanding van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Hand.24:14,15) zal hij als in een oogwenk tot besef komen dat hij verbaasd zal zijn hoe hij opeens van het kruis is!

Deze misdadiger had nog berouw voordat Jezus het zoenoffer voor de zonden had volbracht. Deze misdadiger was van Israël. En Jezus is gekomen voor de verloren schapen van Israël, niet voor de heidenen.

Degenen die aan Gods roep gehoor gaven door Jezus en de profeten vóór Hem, zullen in het paradijs komen. Dit is de nieuwe aarde – 2Petrus 3:13.

En dan heeft Jezus deze gelijkenis omtrent het koninklijke bruiloftsfeest? Mattheüs 22:1-14

De meeste mensen van het volk Israël negeerde Jezus Christus, zij hebben zelfs meegeholpen aan Zijn dood, daarom heeft God ook de heidenen uitverkoren om ZIJN volk te zijn.

Na de dood en opstanding van Jezus Christus, heeft iedereen na Zijn offer voor de zonden de mogelijkheid om in de hemelen te komen.

Het paradijs is voor Israël in het vlees, de hemelen is er voor het Israël in de Geest.

Romeinen 3:21-26/ Johannes 14:6,23

  • Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven, want er is geen onderscheid.
  • Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit ZIJN genade, door de verlossing in Christus Jezus.
  • Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om ZIJN rechtvaardigheid te tonen, daar de zonden, die te voren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is./
  • Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.-
  • Jezus heeft gezegd: indien iemand Mij liefheeft, zo zal hij Mijn woord bewaren en doen, en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.