Een goede christen zijn.

Romeinen 6:4/ Titus 3:4-7

  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen./
  • Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze HEILAND en God verscheen, heeft HIJ, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar ZIJN ontferming ons gered door het Bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, Die HIJ rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door ZIJN genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Kolossenzen 2:6-10

  • Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
  • Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn eigen wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid van goddelijkheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem, Die het hoofd is van alle overheid en macht op aarde.

Openbaring 21:7

  • Wie overwint, zal deze dingen beërven, en IK zal hem een God zijn en hij zal MIJ een zoon zijn (zegt God).

Galaten 1:8

  • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een Evangelie verkondigen, afwijkende van hetgeen wij ( vanuit het Woord) u verkondigd hebben, die zij vervloekt!