Houdt de tempel van God rein!

1 Korinthe 15:49-52

 • Gelijk wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van het hemelse dragen.
 • Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
 • Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Johannes 3:5-7/ 1 Petrus 2:1-5

 • Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 • Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees, en wat uit de Geest geboren is, dat is geest.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden./
 • Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij,afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Heere Jezus goedertieren is.
 • En komt tot Hem, de Levende Steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

1 Korinthe 3:11-13,16

 • Maar een ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
 • Is er iemand, die op Dit fundament bouwt met goud, zilver, edelgesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
 • Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?

Degenen die een heilig volk zijn, een uitverkoren geslacht, zijn de geestvervulden die vandaag de dag nog steeds uitgekozen worden door God ZELF.

Handelingen 1:8/ 2:39

Gij zult ontvangen de kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, en in geheel Judéa en Samaria, en tot het uiterste der aarde.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor iedereen, die daar in de toekomst zijn, zovelen als de HEERE onze God, er toe roepen zal.