Wetenschap doet weten.

Wetenschap doet weten. Welke wetenschap moeten wij als christenen accepteren? Die van de wereld, of die van God?

Duidelijk is het de wetenschap van God!

Johannes 5:39-42

  • Gij onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
  • Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: dat gij de liefde van God niet hebt in uzelf.

Waarom zegt Jezus dit? Omdat velen gelovigen in Hem, Jezus eigenlijk niet geloven, maar hun natuurlijke achterna volgen.

Wie de vermaningen ook accepteren, gelijk de zegeningen, zijn uit God geboren. Deze gelovigen hebben Gods Heilige Geest.

Johannes 14:16,26/ 1526/ 16:7

  • Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij begrijpt Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn./
  • De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Autoriteit, Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.//
  • Wanneer de Trooster komt, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal van Mij getuigen.//
  • Doch Ik zeg u de waarheid: het is beter voor u, dat Ik heenga tot de Vader. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Handelingen 1:8

  • Gij zult ontvangen de kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste van de aarde.

De wetenschap komt dus niet uit mensen voort, maar uit God, die door middel van de Heilige Geest, via Jezus Christus ons openbaren zal. Wie deze wetenschap heeft, wandelt in het licht van God.

1 Thessalonicenzen 5:5-9

  • Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag.
  • Wij behoren niet aan de nacht, noch aan de duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, maar wakker en nuchter zijn.
  • Want degenen die slapen, slapen in de nacht en die zich bedrinken, zijn in de nacht dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is.