Een steen des aanstoot.

Gelijk als in het oude Israël, waar de ware volgers van God niet geaccepteerd werden, en een aanstoot waren voor hen die wel recht wandelde met God, is ook bij de heidenen zichtbaar!

(lees voor uzelf : 2 Petrus 2:1-3)

1 Korinthe 11:19

  • Scheuringen moeten er wel onder u zijn, dan zal blijken, wie onder u oprecht is, en de toets kunnen doorstaan.

Ezechiël 36:22,23,26,27

  • Daarom, zeg tot het huis van Israël: zo zegt de HEERE HEEREN: niet om uw wil doe IK het, o huis Israëls, maar om MIJN Heilige Naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in het gebied waar gij gekomen zijt.
  • IK zal MIJN grote Naam DIE onder de volken ontheiligd is, DIE gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen, en de volken zullen weten, dat IK de HEERE ben, luidt het Woord van de HEERE HEEREN, wanneer IK MIJ voor hun ogen aan u de Heilige (Jezus Christus) zal betonen./
  • Een nieuw hart zal IK u geven en een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen zal IK uit uw lichaam verwijderen en IK zal u een hart van vlees geven.
  • MIJN Geest zal IK in uw binnenste geven en maken, dat gij naar MIJN inzettingen wandelt en naarstig MIJN verordeningen onderhoudt. (Johannes 14:26)

Ja, door Gods Geest kunnen wij behouden worden. En dat is nou net wat satan niet wilt, en port hij zijn onderdanen, die er niet bewust van zijn dat hij dat doet, een ergernis worden van degenen die de Heilige Geest hebben en in tongen spreken. Zij beschuldigen geestvervulden christenen (Heiligen) zelfs dat de tongentaal van de duivel is?

De goddeloosheid en de ongehoorzaamheid aan God zal vermeerderd worden. Maar wie oprecht wandelt, zullen een aanstoot zijn voor degenen die onoprecht wandelen.

Ezechiël 36:13-15

  • Zo zegt de HEERE HEEREN: omdat men van u zegt: een mensenverslinder zijt gij, een land, dat zijn volk van kinderen berooft, daarom zult gij geen mensen meer verslinden en uw volk niet meer van kinderen beroven, luidt het Woord van de HEERE HEEREN, IK zal u de hoon van volken niet meer doen horen, de smaad van natiën zult gij niet meer dragen, en gij zult uw volk niet meer van kinderen beroven, luidt het Woord van de HEERE HEEREN.

1 Petrus 2:5,6

  • Zo, komt tot Jezus Christus, de Levende Steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
  • Daarom staat er in een schriftwoord: zie, IK leg in Sion een uitverkoren Hoeksteen, en op wie Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.