Het einde der dagen.

Gelijk toen het in de dagen was, vóór de zondvloed, toen de wereld vol was van misdadigheid, zo is het ook in onze tijd.

Genesis 6:5,6,13/ Matthéüs 24:37/ 2Petrus 3:7

  • Toen de HEERE zag, dat de boosheid van mensen groot was op aarde en al hun overleggingen die hun hart voortbrachten te alletijde slecht was, berouwde het de HEERE, dat HIJ de mens op aarde gemaakt had, en het smartte HEM in ZIJN hart.-
  • Toen zei God tot Noach: het einde van al wat leeft is door MIJ besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweld, en zie, IK ga hen verdelgen met de aarde./
  • Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon Gods zijn./
  • Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen.

Mattheüs 24:6-8

  • Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.
  • Want het ene volk zal opstaan tegen het andere volk, en het ene koninkrijk tegen de andere, en er zullen hier en daar grote hongersnoden zijn, en toenemende aardbevingen.
  • Doch dit alles is nog maar het begin van smarten.

De tijd waarin wij nu leven, is herkenbaar dat Gods Zoon wederkomt, dat wij in een tijd leven, dat mensen zo gierig zijn als maar wezen kan. We hebben al twee wereldoorlogen gehad, dat koninkrijken tegen elkaar gevochten hebben. We zien de aardbevingen toenemen, en hongersnoden komen ook steeds vaker voor.

2 Timothéüs 3:2-5 legt het verder uit, dat mensen liefhebbers zijn van zichzelven.

In deze tijd wordt de ware christen niet geliefd door de ongehoorzame christenen en goddeloze. De tijd breekt aan voor de veroorzaker van alle ellende, Satan de duivel, dat zijn einde ook nadert. Alleen een ware christen lijdt, en valse christen zal daar niets van merken, omdat Satan best wel tevreden is.

1 Petrus 4:17-19

  • Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods, en als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die ongehoorzaam blijven aan het Evangelie van God?
  • En indien de rechtvaardige nauwelijks behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?
  • Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de Getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

Het ware Evangelie:

Mattheüs 24:14

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.