Leren of blijven negeren?

1 Petrus 2:7,8

  • U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de Steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, Die is geworden tot een Hoeksteen en een Steen van aanstoot en een Rots van ergernis, voor hen, die zich Daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het Woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

1 Timothéüs 4:14-16

  • Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten.
  • Behartig deze dingen, leef er in, opdat aan allen blijkt, dat gij vooruit gaat.
  • Zie toe op uzelf en op de Leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

Oefen uzelf tot godzaligheid, betekent niet dat wij het maar op onze eigen manier Gods wil kunnen uitvoeren.

Er is maar ÉÉN Evangelie, er mag nooit iets erbij of eraf gedaan worden.

Het is gelijk een contract, dat iemand heeft. Die kan je ook niet zelf veranderen, want anders is het contract niet meer geldig!

1 Timothéüs 6:3-5

  • Leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere Leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en de Leer van godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en hij een zwak heeft voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor van de waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

2 Petrus 3:10-12

  • Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
  • Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heiligen wandel ((in Heilige Geest) en godsvrucht (vruchten van de Geest), vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

2 Petrus 3:14-16

  • Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor HEM in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze HEERE voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid Gods u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt.
  • Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, voor hen, die onkundig en onvastigheid zijn, die tot hun eigen verderf alles verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.