UW wil zal geschieden!

Mattheüs 6:10

  • UW Koninkrijk kome, UW wil geschiedt, in de hemelen en alzo ook op aarde.

Gods wil zal geschieden. Ja, niet de wil van de dominee? Ook niet de wil van de pastoor? Zeker niet de wil van de ongehoorzame vleselijke christen?

We moeten de wil van God uitvoeren, die ook Jezus ten uitvoer bracht. Jezus kon ook Zijn eigen wil ten uitvoer brengen, door niet voor de zonde te sterven, waar mensen sinds de zondeval van Adam en Eva mee worstelen? Hij kon de drinkbeker weigeren!

Ook toen Hij verzocht werd door de duivel, kon Hij een daad van aanbidding doen aan satan, zodat Jezus alles kon bezitten wat op aarde bestond?- Matt.4:1-10

Maar in plaats daarvan, deed Hij wat Gods wil was. God de eer geven boven Zichzelf.

Johannes 5:41

  • Eer van mensen behoef Ik niet,-

Wanneer wij onze naaste liefhebben, hebben wij eerst onszelf lief, en dan pas onze naaste?

Ten eerste: wie is onze naaste?

Onze naaste is niet Ali Baba, neen, onze naaste is degene die in dezelfde Leer van Christus, Gods wil uitvoeren.

Mattheüs 22:37-39

  • En Jezus heeft gezegd tot hem: gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel (levenskracht) en met geheel uw verstand.
  • Dit is het grote en eerste gebod.
  • Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Wanneer wij onze naaste, dus onze broeder en zuster in de HEERE, liefhebben, gelijk wij God liefhebben, denken wij niet eerst aan onszelf, maar aan de wil van God, om on-egoïstisch elkaar lief te hebben.

Wanneer een broeder of zuster iets van u vraagt, doet dat altijd? Ga niet excuses maken om dit niet uit te voeren. Als iemand al een afspraak heeft met een werelds persoon, verzet die afspraak, en helpt uw naaste. Dan zal God u zegenen, omdat u uw naaste meer liefheeft dan een ongelovige!

Mattheüs 5:41-45

  • Wanneer iemand u dwingt om één mijl met hem te lopen, ga twee mijlen met hem.
  • Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u wilt lenen.
  • Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.
  • Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief (heb vrede met hen) en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, DIE in de hemelen is, want HIJ laat ZIJN zon opgaan over de bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.