De goddelozen.

1 Samuël 24:14

Job 21:7-9

 • Waarom blijven de goddelozen in leven, worden zij oud, nemen zelfs toe in rijkdom?
 • Hun nakomelingen blijft bestendig met hen, hun kleinkinderen zijn voor hun ogen.
 • Hun huizen zijn veilig, zonder vrees, Gods kastijding treft hen niet.

God kastijd, de goddeloze niet, HIJ ziet hen met hun duisternis, zij willen niet gekastijd worden!

Hebreeën 12:6

 • De HEERE kastijd degenen die HIJ liefheeft, en HIJ kastijdt iedere zoon, die HIJ aanneemt.

Hebben degenen die God ongehoorzaam of in HEM niet geloven echte vrede?

Jesaja 57:15-21

 • Want zo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in eeuwigheid troont en Wiens Naam de Heilige is: in de Hoge en in het Heilige woon IK en bij de verbrijzelde en nederige geest, om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven.
 • Want IK zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest van de mens voor MIJN aangezicht bezwijken, terwijl IK hen de levensadem gegeven heb.
 • Om de ongerechtigheid van zijn hebzucht was IK toornig en sloeg het volk, terwijl IK MIJ in toorn verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg.
 • Zijn wegen heb IK gezien, doch IK zal hen genezen, het leiden, en weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurende er van.
 • IK schep de vrucht van de lippen: vrede, vrede voor hem die verre zijn, en voor hem die nabij is, zegt de HEERE JAHWEH, en IK zal hen genezen.
 • Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en de wateren slijk en modder opwoelen.
 • De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Wij kunnen ons verheugen dat eens de goddelozen er niet meer zijn zullen. Want deze wereld met al haar onrecht, komt door mensen die Gods kastijding in de wind slaan. Als het op Gods manier, naar ZIJN wil geregeerd wordt, zal er echte vrede zijn.

Maleachi 4:1-3

 • Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als de stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken, zegt de HEERE van hemelscharen, en hun wortel en tak zal vergaan.
 • Maar voor u, die MIJN Naam vreest, zal de Zon van gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugels, en gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de winterstal, in de lente.
 • Gij zult op de goddelozen treden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die IK bereiden zal, zegt de HEERE van de hemelscharen.

Wij die God aangenomen hebben als onze Verlosser, door ZIJN Zoon Jezus Christus, hebben de opdracht om zoveel mogelijk mensen te overreden om te bekeren, en hun te waarschuwen voor Gods komende toorn. Doen wij liever niets, en denken bij onszelf dat een ander het maar moet doen, dan MOET u deze vers eens in gedachten houden. Het is niet uit zijn verband gerukt, het is de waarheid!

Ezechiël 3:18/33:9

Als IK tot de goddeloze zegt: gij zult voorzeker sterven, en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK u rekenschap vragen.

Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.