De christen leert. Hoe?

Jezus Christus was, toen Hij uit de dood opgestaan was, terug naar de hemelen gegaan naar Zijn Vader.

Hetgeen wat gebeuren moest (Jesaja 53), is volbracht.

En wanneer Hij in de hemelen is gezeten bij de Vader in ZIJN troon, heeft Jezus de macht om de Heilige Geest uit te storten, wie van harte gelooft! Op iedereen die het wilt. -Handelingen 1:8/8:35-37

Johannes 14:15-17

  • Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij ook Mijn geboden bewaren.
  • En Ik zal de Vader bidden en HIJ zal u een Andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij begrijpen Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Die Andere Trooster, in plaats van Jezus Christus, is de Heilige Geest. Degenen die Deze Geest waarlijk ontvangen hebben, begrijpen (zien) en kennen Hem.

Hoe dan? Omdat degenen die Deze Geest hebben in de tongentaal kunnen bidden (Romeinen 8:26), een bewijs, dat de Heilige Geest in hen is. Deze Geest bouwt iemand op, door in deze taal te bidden.

Ook eendezelfde feit is, om gesteund te worden door een andere geestvervuld persoon. Tot opbouwing van het Lichaam van Christus.

Vergelijk 1 Korinthe 14, hoe een Gemeente van God hoort te functioneren? Zien wij dit gebeuren? Zeer weinig! Omdat zij dan zeggen, dat het voor de eerste Gemeenten was, niet voor deze tijd. Waarom zeggen zij dat? Omdat zij geen Heilige Geest hebben, en nog steeds in het vlees wandelen!

De wereld kan het niet begrijpen of zien (1 Korinthe 2:14), omdat zij geen geloof stellen in Jezus Christus. Ook de zogenaamde christenen, die in het vlees wandelen, dus werelds zijn, kunnen dat niet.

Deze Geest, leert degenen, die Hem ontvangen hebben.

Op wat voor een manier dan?

Juist!

Wanneer wij in de Geest aan het wandelen zijn, en wij doen iets wat niet behoort volgens de wil van God, dan veroordeeld ons hart, met een naar gevoel van binnen.

Wanneer wij in Gods liefde wandelen, en doen iets wat ons hart ons niet veroordeeld, dan hebben wij vrijmoedigheid bij God.

Zo leert men te wandelen. Niet te luisteren naar de voorganger, want die is er om de basis te leren, en de beginneling het Woord te onderwijzen, om daarna met hem te bidden om Heilige Geest. Wanneer wij de vaste spijs deelachtig zijn, hebben wij geen melk meer nodig.- Hebreeën 5:12-14

Hoe weten we dan wanneer wij gecorrigeerd worden?

Lees de volgende verzen aandachtig?

1 Korinthe 4:4/13:12

  • Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd, HIJ, DIE mij beoordeelt is de HEERE./
  • Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadsels, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Wij gaan iets pas begrijpen, als wij getoetst worden. Als wij niet getoetst worden, dat is overgezet, gekastijd worden door onze Vader, dan leren wij niets. Het is niet zo, dat als wij gezondigd hebben wij maar denken dat wij onder de genade staan. Wij moeten leren?

Stel, wanneer iemand, door rood licht rijdt, en hij doet het vaker, dan wordt het een gewoonte. Wij moeten dat niet doen. We moeten gehoorzaam blijven aan Gods wil, anders zou het nog eens verkeerd uitpakken op de wederkomst van Jezus Christus. – Matthéüs 7:21-23

Dus heel belangrijk om onder Gods genade te zijn, is gehoorzaam te wandelen in Gods Geest, in de liefde van God, door Jezus Christus onze Heere.

Romeinen 8:6-8

  • Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
  • Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens, het kan ook niet.
  • Zij, die in het vlees blijven wandelen, kunnen onmogelijk God behagen.

Zij die elke zondag trouw naar de kerk gaan, menen dat zij God met deze daad te behagen. God denkt daar heel anders over. U bent gewaarschuwd, en u zal geen excuus meer hebben, nu u dit gelezen hebt!

Wie denkt te geloven in Jezus Christus, en in het vlees te wandelen, maar toch zegt de Heilige Geest te hebben, zonder het bewijs (Markus 16:16-18/ 1 Korinthe 14:2), dan houdt die persoon zich voor de gek, en zal hij of zij niet onder de genade zijn, omdat zij vijanden zijn van God.