Liefde in waar geloof

.

‘Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.’
‭‭1 Corinthiërs‬ ‭13:1-8‬ ‭

Zonder geloof is geen liefde, zonder liefde is geen geloof.

De weder geboren mens, die vervuld is met de Geest Gods, kent de liefde.
Hoe kent hij de liefde?
Door de liefde die hem vervuld door de Geest Gods.

Mensen, die Het uiterlijke doen, met woord en daad, en geen liefde hebben, vallen hier mee door de mand. Het zijn holle vaten niet gevuld. Ze klinken hard, over schreeuwen de ander, om zo te laten lijken dat ze het zo goed doen en weten. Het zijn wit gekalkte graven.

De met Geest vervulde mens, die pronkt niet met zich zelf. Schreeuwt niet of spreekt niet door een ander heen. Hij zit niet demonstratief voor aan in een kerk, laat niet zien, hoe goed hij wel is. Overschaduwd een ander niet door grootheidswaanzin. Hij doet, wat God van hem verwacht, in liefde en nederigheid. Hij is onder geschikt aan de ander, zoals Jezus voor ons leed en stierf, zo zal ook hij het doen voor God. Hij zal het recht doen in plaats van onrecht. Hij zal eerlijkheid doen, in plaats van leugen. Hij zal liefde geven, in plaats van vragen. Haat zal hij om buigen in liefde. Zijn naaste hoger achten, dan zich zelf. God meer gehoorzamen als de koning, baas of zijn geliefde man of vrouw.
Zijn kennis van God, krijgt hij niet uit een boek, maar de Geest Gods, leert hem wat nodig heeft.

Een ieder, die dit niet doet en na leeft, kent God niet, zoals de Geest vervulde God kent.

Hamba Tuhan