De belangrijkste in Gods Gemeente!

Mattheüs 18:3,4

  • Jezus riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan.
  • Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen.

Mattheüs 23:10-12

  • Laat u ook geen leidslieden noemen, want Een is uw Leidsman, de Christus.
  • Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.
  • Al wie zich zelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Jakobus 2:1-4

  • Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons.
  • Want stel, er kwam ik uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme man binnen in schamele kleding, en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme man zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?