Pagina: Leden.

De pagina van deze blog, kunt u bekijken wat het betekent hoe de Gemeente van God behoort te functioneren.

Wij die één zijn met God en Christus, zijn leden van elkaar.

Bekijk de pagina: Leden.

Tot één vlees!

Efeze 5:22-28

 • Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het Hoofd is Zijner Gemeente, Hij is het, Die Zijn Lichaam in stand houdt.
 • Welnu, gelijk de Gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
 • Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad en Zich voor Haar heeft overgegeven, om Haar te heiligen, Haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat Zij heilig is en onbesmet.
 • Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam.

Is het daarom geoorloofd dat christenen met de wereld samenhangen, om emancipatie toe te laten in Gods Gemeente?

1 Timothéüs 2:12-15/ Titus 2:2-8

 • Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft, zij moet zich rustig houden.
 • Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.
 • En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen, doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld te brengen, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid./
 • Oudere mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding.
 • Oudere vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en haar man onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd wordt.
 • Vermaan de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer der waarheid, waardigheid, een gezonde prediker te zijn, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets in te brengen heeft.

Wanneer iemand, of een voorganger het anders doet, dan wat er door God uitgestippeld is, dan is die persoon te vergelijken met het oude Israël, die de goden van Kanaän naliepen.

Romeinen 1 vers 24-27 verteld ons dat hoe wij niet één moeten zijn! God heeft tot één gemaakt, man en vrouw, niet van hetzelfde geslacht. Waarom is anders Sodom en Gomorra verbrand door vuur?

Een klein stukje uit Romeinen 1:

 • Evenals hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun dwaling in zichzelf ontvangen hebben./
 • Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. (27,32)

Wij die zeggen gelovig te zijn, moeten gehoorzaam zijn aan God, in Christus Naam. Wij moeten niet zeggen dat we met de tijd moeten meegaan, en dat het tenslotte de 21ste eeuw is. Wie zegt een christen te zijn, moeten ook als Christus zijn en wandelen.

Één zijn met God de Vader, één zijn met Christus Jezus, één zijn met de Gemeente Gods in één Geest.

Genade.

Genade, voor wie?

Voor iedereen die vertrouwen heeft in Gods Autoriteit!

Geloven= vertrouwen / Naam= Faam, Autoriteit

Genade is er voor iedereen, mits men het wel op Gods manier doet. Doet men het buiten ZIJN wil, dan kan die persoon wel geloven in God, maar God niet in die persoon?

Opnieuw geboren wordt, ja? Uit water en Geest (vers 5).

Dat betekent, 180 graden omdraaien van de vleselijke, natuurlijke wandel, tot het geestelijke wandel in de Geest van God. Want in het wandelen van Gods Geest is het enigste Evangelie!

Titus 2:11-14

 • Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzaken, en bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God; en onze Heiland, de Heere Jezus Christus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Tot de troon van genade komen, in een nederige status. Niet in trots, wat hoogmoed is, maar nederig onze oude leven afleggen en het nieuwe leven accepteren, die God voor ons uitgestippeld heeft.

Doet men het toch in eigenwijsheid? Dan is men nog steeds bezig in het vlees te wandelen, want het vlees heeft die kennis van goed en kwaad, en het vlees bepaald zelf!

Romeinen 8:8

Zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Dit gebeurde er nadat mensen die tot geloof gekomen waren in de tijd van Paulus, dat zij niet in de Geest gingen wandelen. Zij vonden waarschijnlijk, dat in het vlees wandelen beter was, dat zij het zelf wel konden bepalen hoe God te volgen. En leerden anderen dat via Gods genade iedereen wel geaccepteerd zouden worden door God.

Handelingen 20:32/Judas 1:20,21/Johannes 15:26;16:13

 • En nu, ik draag u op aan de HEERE God en het Woord ZIJNER genade, aan Hem, Die bij machten is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle GEHEILIGDEN./
 • Maar gij (geestvervulden), geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heiligen Geestes (tongentaal), verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven./
 • Wanneer de Trooster komt, Dien Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Deze van Mij getuigen./
 • Doch wanneer Deze komt, de Geest der waarheid, zo zal Deze u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Deze zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Deze hoort, zal Deze spreken en de toekomende zal Deze u verkondigen.

Wij zijn mensen, en wij zijn niet gelijk aan God. Wij kunnen ontvangen, wat door God gegeven is, niet door menselijke wijsheid, maar door geestelijke wijsheid.-1 Korinthe 2:10-16

Oorzaak van verbittering!

Waarom raken mensen zo verbitterd over de kerk?

Omdat zij meegesleept worden door degenen die in de dwaalleer van Christus zijn. Zij zien dingen die niet kloppen met de Bijbel, en raken verbitterd, en keren hun rug weg van God.

Dat gebeurt door degenen die de weg van de waarheid niet op de juiste manier navolgen. Er is geen band met God en Christus zij zijn losbandig. Wat zegt Paulus in 2 Timothéüs over de losbandigheid van degenen die een andere evangelie navolgen?

2 Petrus 2:1-3

 • In het verleden zijn er valse profeten onder het volk van Israël geweest, en er zullen ook onder u valse leraars komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, en zelfs de Heerser, Die hen gekocht heeft, verloochenen en een snelle verderf over zich brengen zullen.
 • En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen door hebzucht met gladde woorden u als een koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Galaten 1:6,7 Paulus zei toen al?

 • Het verbaasd mij, dat gij u zo snel afwijkt van de genade van God, u laat afbrengen tot een andere evangelie, welke het ware Evangelie niet is.
 • Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Het volgende vers van Galaten 1, namelijk vers 8 spreekt voor zichzelf, dat niet een ieder die maar gelooft in Jezus Christus behouden zal worden , eerder vervloekt, omdat zij een andere evangelie navolgen.

2 Thessalonicenzen 2:12/ Matthéüs 7:21-23

 • …opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid./
 • Niet een ieder(e) (christen), die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk van de hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers van wetteloosheid.

Dus waar moet u wel naar luisteren? Naar welke profeten die het ware Evangelie prediken?

Naar de geestvervulden! Ja! De Heilige Geest wordt nog steeds uitgestort op iedereen, wie maar wilt geloven.

Niet op menselijke redenen, maar op de manier en wil van God!

Jezus LEEFT!

Ja Jezus is waarlijk opgestaan. Hij leeft.


We hebben niet te maken met een dode God, we aanbidden geen beeld, we aanbidden geen beest, we aanbidden een levende almachtige God.


Sommigen zeggen ja maar, en geloven het niet, uit de dood opstaan?
Andere zeggen leuk sprookje.
Weer andere denken het wetenschappelijk te verklaren.
Weer andere zeggen ronduit het bestaat niet.


Nu de feiten.


Er wordt gezegd dat de aarde en alles wat daarop is door een oerknal is ontstaan, en wij mensen van apen afstammen. Vele hebben het geprobeerd op deze manier te verklaren hoe de wereld tot stand is gekomen, en ze liepen vast in hun verklaring, en moesten erkennen dat er een hogere macht moest zijn geweest. Ja klopt: GOD!


Weer anderen zeggen dat God niet leeft: ze baseren het op het feit dat men Hem niet zien of horen.


‘Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?’
Markus 8:18


‘(Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.’
Romeinen 11:8 


‘Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.’
Johannes 14:17 


De wereld is ziende blind, horende doof.


De wereld wil God niet kennen, wil niet geloven in die Levende God.
God geeft hun een geest der dwaling, ze blijven in hun ongeloof en worden afgesloten van de genade van God. 
Zo ook elke dwaalleer. Een leer die niet uit God is.
Paulus zegt:
‘Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.’
1 Timotheüs 6:3-4 


Ook zegt hij:
‘Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.’
Galaten 1:8 


Ja u leest het goed, die zij vervloekt!


Daarom is het zo belangrijk, hoe u Gods Heilig Woord leest. Leest u met een bepaalde gedachte in uw achterhoofd, leest u anders dan dat u het hoofd leeg maakt en onbevangen Gods Heilig Woord leest? Lees met Gods Heilige Geest, en niet in zijn natuurlijke vorm.
Een voorbeeld:
Als je buiten loopt en de zon schijnt, en je zet een zonnebril op, ziet het er buiten anders uit dan zonder bril.
Zo is het ook met Gods Woord. 
Lees je met een vooroordeel of met een boos hart, lees je niet wat er staat. Maar lees je wat jij wilt wat er staat, en je gaat dat geloven en prediken. Paulus zegt daar van: die zij vervloekt.


Als prediker, moet je ten alle tijden, onbevangen en met een oprecht hart Gods Woord lezen. Bidden dat God jou laat lezen wat God zegt in zijn Heilig Woord.
Ten alle tijden in acht nemen wat er staat :


‘Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.’
Openbaring 22:18-19  (als voorbeeld )


Dan kan wat er staat hard zijn, je pijn doen, je verdriet doen, je sterken, je kracht geven, je troosten, je bemoedigen.
Ja de Bijbel gaat vele kanten op met je. Het leert je, maar het bestraft je ook. Het houd je een levensgrote spiegel voor, zo ben jij! En zo wil Ik de God van jou zijn, hoe je bent.


Vaak zien en hoor je, dat de scherpe kantjes worden weg gelaten uit de Bijbel, met allerlei redenen om het geloof maar een beetje aantrekkelijk te maken. Gedeeltes uit Gods Woord worden niet gepredikt. Of nog erger, anders uitgelegd dan dat er staat. Zij zijn vervloekt zegt Paulus.
God heeft in Zijn almacht, geweten wat wij nodig hebben om Hem te kunnen dienen. Er staat geen letter teveel in, geen letter te weinig.


Ook krijg je te horen, als je met iemand over het geloof praat en hem terecht wijst, dan zegt die: ” jááá, maar je rukt het uit zijn verband. Want …..  en er komt een totaal andere uitleg dan wat er staat”. Men heeft een kamer vol met boeken, en daarom denken ze de wijsheid te hebben.


Niets is minder waar. Het is geestelijk, omdat:

” De letter doodt, maar de Geest maakt levend”.- 2 Kor.3:6

‘Wat is de mens, dat hij zuiver zou zijn, en die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig zou zijn?’
Job 15:14


‘Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.’
Jakobus 3:17 


Wij denken wijs te zijn, wij denken het zo goed te weten en te doen. Ja wij zijn verstandige mensen. 
Maar niets is waar.
Wat zegt Jezus?


‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’
Johannes 16:13 


Het is de Heilige Geest, die ons leert.
De Heilige Geest, die ook heden ten dage nog steeds wordt uitgestort.
Vele kennen Hem niet, zeggen zelfs dat het uit de duivel is.
Maar ik zeg u, het is de genade van God, Hij verkiest mensen nog steeds om in zijn Naam te prediken, genezen, duivelen uit te werpen, doden te doen opstaan.
En nogmaals verwijs ik u naar Johannis 14:17


Ja we hebben nog steeds ook anno 2019, te maken met een Levende God!
Een God die niet op vakantie is.
Een God niet van vlees en bloed is.
Een God, die je niet ziet, maar er wel is.
Een God, die ver weg lijkt.
Maar Hij is in hen, die met een oprecht en rein hart, Hem aanneemt en zijn leven ‘terug’ geeft aan zijn Schepper, God zelf.


Ja we hebben te maken met een Levende Almachtige God.
Vader, Uw wil geschiede, in de hemel en op de aarde, alzo ook in mij!


Wie oren heeft hore, wat de Geest tot hem zegt.


De Genade van onze Here Jezus Christus zij met u.


Amen.


Hamba Tuhan

Het doel van Christus.

Wat is het doel van Christus, dat Hij naar de aarde is gegaan?

Zijn doel is, om de mensheid te redden van Gods komende toorn over de goddeloosheid. Om mensen het Evangelie te verkondigen, het ontvangen van de Heilige Geest.

Jezus Christus is vanuit de Vader gekomen, om God de Vader te vertegenwoordigen, om een ieder te overreden zich 180 graden te bekeren, en Gods Geest te ontvangen met de tekenen ervan.

Markus 16 vers 16-20 geeft een weergave, dat degenen die waarlijk geloofd, de tekenen van een gelovig iemand navolgt. Het is nog steeds van toepassing, anders is het Evangelie niet 100%.

Hoe kennen wij God dan?

Johannes 14:7 zegt:

 • Indien gij Mij kent, zoudt gij ook Mijne Vader gekend hebben.

Dat betekent, dat Jezus Zich gedragen heeft hoe God is!

Johannes 14:10-12

 • Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden , die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, doet ZIJN werken.
 • Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, of anders, gelooft om de werken zelf.
 • Voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader.

Ziet u wat hier staat? De werken die Jezus gedaan heeft, zullen degenen ook doen die geloven! En dan nog meerder.

In Handelingen 1 staat, dat voordat Jezus naar de Vader ging om de heerschappij te ontvangen (Dan.7:13,14), Zijn volgelingen belooft dat zij moesten wachten op Gods Heilige Geest. Het doel van Jezus Christus, is bereikt, dat Hij moest lijden en sterven, en ten derde dag moest opstaan uit de dood, en tot de hemelen moest gaan om de Heilige Geest uit te storten via God, op iedereen, die van harte geloofd, en zich heeft bekeert door het bad der wedergeboorte (Titus 3:5-7).

Johannes 16:7-11

 • Doch Ik zeg u de waarheid: het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, zo kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Deze tot u zenden.
 • En als Deze komt, zo zal Deze de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste deze wereld (satan de duivel) geoordeeld is.

Wanneer iemand Deze Geest ontvangen heeft, zullen zij niet van node hebben, dat iemand hen leert. Dus niet de beginselen van wat ervoor opgeschreven is. Neen, Deze Heilige Geest leert de persoon om Gods weg te bewandelen, hoe God het wilt! Mits, die persoon er daadwerkelijk door Deze Geest zich laat leiden?- Rom.8:14

Jesaja 53:

Jesaja 53 geeft ons een profetie van Jesaja, dat de Christus moest lijden voor onze zonden, die wij behoorde te krijgen.

God is daarom zo genadig, dat HIJ, die zonde, veroorzaakt door Eva en doorgegeven heeft aan Adam, en de gehele mensheid, dat HIJ ZIJN eerste Zoon (Spreuken 8:22-30), heeft gegeven als loskoopoffer.

Matthéüs 27:46,50-54

 • Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt GIJ Mij verlaten?-
 • Jezus riep dit wederom met luidere stem en gaf de geest.
 • En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen spleten uiteen, en de graven gingen open en vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt.
 • En zij gingen uit de graven ná Zijn opstanding en kwamen in de heilige stad Jeruzalem, waar zij aan velen verschenen.
 • Een Romeinse hoofdman en zij die met hem, Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had gevonden, en zij werden zéér bevreesd en zeiden: waarlijk dit was een Zoon Gods.

Johannes 11:25,26

 • (Jezus Christus zegt:) Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft (in Zijn autoriteit), zal leven, ook al is hij daarna gestorven, en een ieder, die thans leeft en in Mij gelooft (in Zijn autoriteit), zal in eeuwigheid niet sterven; GELOOFT GIJ DAT?

Jezus Christus heeft voor onze zonden Zijn leven gegeven als loskoopoffer, daarna is Hij opgestaan uit de dood, en voordat Hij naar de Vader terug ging, om de heerschappij te ontvangen, die Hem beloofd was (Jes.9:5,6), omdat Hij Gods wil volbracht heeft, heeft Hij de Heilige Geest belooft, aan een ieder die in Zijn autoriteit gelooft.


Heeft Jezus Christus niet gezegd wie de sleutels van het Koninkrijk Gods heeft? Dus, als degenen die sleutels heeft, behoren wij die in acht te nemen, wat deze persoon zegt? – Matthéüs 16:18,19

Handelingen 2:38/ Romeinen 6:4/ Openbaring 20:6

 • En Petrus antwoordde hun: bekeert u, en een ieder van u laat zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen./
 • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in Zijn dood, opdat, gelijk Christus uit de dood is opgewekt door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven zouden wandelen./
 • Dit is de eerste opstanding: zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus en zij zullen met Christus als koningen heersen, die duizend jaar, in het Koninkrijk Gods.

Wij behoren dus heilig te zijn, door Gods Heilige Geest.

Maar zullen degenen, die Deze Geest niet hebben het snappen?

Leest u maar als bevestiging 1 Korinthe 2:9-16 eens ???

Verlaat de wereldse weg!

Deze schrift heeft God via de profeet Jeremiah aan Israël opgeschreven. Dat zij de weg van de heidenen niet navolgen.

Maar keer op keer luisterde Israël niet, zij deden de weg van de wereld niet weg, maar volgden die juist. Dwars tegen Gods raad!

Handelingen 13:46-49

 • Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig (tegen Israël): het was nodig, dat eerst tot u het Woord van God werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.
 • Want zo heeft ons de Heere geboden: Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste van de aarde.
 • Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkte het Woord van God, en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof, en het Woord van God verbreidde zich door het gehele land.

Wat hebben wij gezien in de geschiedenis na de hardnekkigheid van Israël? Zij zijn op grote schaal vervolgd en bijna uitgeroeid.

Israël was na vele terechtwijzingen van God nu ook hardnekkig verder gegaan. De heidenen kregen de kans om naar God te luisteren.

God eist daarom van de heidenen die tot geloof bekeert zijn:

Handelingen 21:25/Johannes 17:14-20

 • Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben onthouden voor de afgoderijen, voor bloed, voor het verstikte en voor de immoraliteit./
 • (Jezus zegt) Ik heb hun UW Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
 • Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart voor de boze.
 • Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
 • Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
 • Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik ook hen gezonden in de wereld, en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord (van Gods Woord), in Mij geloven zullen,…..

Hoe is het dan mogelijk, dat vele “christenen” ongelovige gelovigen zijn?

Zij doen aan afgoderijen, waaronder: hebzuchtigheid, bloedtransfusie, vlees eten uit stroperij, losbandig gedrag omtrent het huwelijk, of vóór het huwelijk.

Zij keren ook, net als Israël de raad van God van zich af.

Wat staat er ook alweer in Galaten?

Dat degenen een andere evangelie leert, buiten het Evangelie die de Christus en de apostelen ons geleerd heeft, 100%, geheel de Waarheid? Niets erbij en niet eraf?

Neen, de heidenen die zeggen tot geloof te zijn gekomen, doe gestadig mee met de wereld. Zij volgen de kerstboom en de paashaas. Symbolen van afgoderij uit het oude Babylon, een rijk van onreine geesten.- Jeremiah 10:1-8

Is Pasen het Pascha?

Lukas 22:10-20

 • Jezus zeide tot Zijn discipelen: zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een man tegenkomen, die een kruik water draagt.
 • Volgt hem in het huis, dat hij binnengaat, en zegt dan tot de heer van het huis: waar is het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het Pascha kan eten?
 • En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien, maakt het daar gereed.
 • En zij gingen heen en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.
 • En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem.
 • En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd, dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.
 • Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.
 • En Hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neemt deze en laat het bij u rondgaan.
 • Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk van God gekomen is.
 • En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is Mijn Lichaam, Dat voor u gegeven wordt, doet dit tot Mijn gedachtenis.
 • Evenzo de beker, ná de maaltijd, zeggende: Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, Die voor u uitgegoten wordt.

Het Pasen die de wereld en ook de vleselijke christenen vieren, is dat wel het feest van de ongezuurde broden het Pascha?

Jezus Christus heeft het feest begeert, om het heilig avondmaal in te stellen, dat de symbolen ongezuurd moest zijn. Anders kon Hij het ook op een ander tijdstip doen. Ook was het moment daar wat door profetie opgeschreven was door Jesaja (53), wat Hij moest doen door de wil van de Vader.

Johannes 6:56-58

 • Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
 • Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.
 • Dit is het Brood, Dat uit de hemelen nedergedaald is, niet gelijk het manna die de voorvaderen gegeten hebben en gestorven zijn, maar wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Wij die geestvervuld zijn, die luisteren wat Jezus Christus door Gods Geest verteld, vieren het heilig avondmaal zo vaak als wij samenkomen. Niet één keer per jaar, maar vele malen per jaar!

Het heilig avondmaal is niet voor de vleselijke christen, omdat zij niet door de Geest geleid worden!

Romeinen 8:13,14,17

 • Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.
 • Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen Gods.-
 • Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat ook te delen in Zijn verheerlijking.

In de Bijbel staat dat buiten de kudde van God zijn de honden, of degenen die teruggekeerd zijn tot hun eigen uitbraaksel, dat deze soort geen deel mogen hebben aan het Pascha.