Een ander Evangelie?

God heeft in ZIJN Woord het goede en blijde boodschap voor mensen uiteengezet. Is het daarom terecht dat mensen het veranderen?

Wij als ware christenen die de Heilige Geest hebben met het bewijs ervan, wij die in Gods ogen heilig zijn, zoals ook HIJ heilig is (Joh.17), worden door Deze Geest gedreven om het ware Evangelie te blijven hameren bij degenen die scheef wandelen.

God is liefde, en wij hebben deze liefde ook!

Maar als mensen stronteigenwijs blijven, kunnen zij rekenen op de toorn van God.

Wat zeggen mensen tegen elkaar in hun gemeentes? Dat God liefde is en altijd genade bij HEM is?

Ja, dat klopt! Maar alleen als men gehoorzaam is aan ZIJN wil?

Laten wij in ogenschouw het oude volk van Israël nemen als voorbeeld, die God krenkte vanwege hun werkwijze?

Jesaja 1:4-6,10-15

 • Wee het zondig volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend.
 • Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart is vol ziekelijkheid, van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf, wonden, striemen en verse puisten, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht./
 • Hoort het Woord des HEEREN, bestuurders van Sodom, neigt het oor tot onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.
 • Waartoe dient gij MIJ de menigte uwer slachtoffers? zegt de HEERE; oververzadigd ben IK van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb IK geen welgevallen.
 • Wanneer gij komt om voor MIJN aangezicht te verschijnen; wie heeft dit van u verlangd MIJN voorhoven plat te lopen?
 • Gaat niet voort met huigelachtige offers te brengen; gruwelijke reukwerk is het MIJ; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten, IK verdraagt het niet: onrecht met feestelijke vergaderingen.
 • Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat IK met heel MIJN ziel, zij zijn MIJ een last.
 • IK ben moede ze te verdragen. Wanneer gij uw handen uitbreidt naar de hemelen, verberg IK MIJN ogen voor u, zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, IK hoor u niet, uw handen zijn vol bloed.

Dat is wat God vindt van degenen die zeggen God te aanbidden, maar verloochenen HEM met hun werken. HIJ zal degenen die zeggen God te kennen, niet verhoren. Zij zijn gelijk als Sodom en Gomorra, die deden wat zij leuk vonden.

Een andere Evangelie is er niet! Wie zich hieraan niets van aantrekt, en hun voorganger, die hen op de verkeerde weg leidt blijven volgen, zullen in Gods ogen vervloekt zijn! Zij zijn de bokken die Christus zal zetten aan Zijn linkerhand (Matt.25:31-33,41). Er zal op de wederkomst van Jezus Christus geen vergeving meer zijn.

De vervreemding van Gods wil begon zelfs bij de Galaten. Dus het is aannemelijk dat dat ook in onze tijd aanwezig is. Vergelijk voor uzelf eens 1 Timothéüs 4 vers 1-3 & 2 Timothéüs 4 vers 3,4.

Wat rest er dus aan, om u te bekeren van uw kromme weg, als u tenminste aan het afdwalen bent?

Jesaja 1: 16-19

 • Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit MIJN ogen weg, houdt op om kwaad te doen, leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtzaak van de weduwe.
 • Komt toch en laat Ons tezamen richten, zegt de HEERE; al ware uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al ware zij rood als Karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
 • Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede van het land eten, maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard (het Woord) worden verteerd, want de mond van de HEERE God heeft het gesproken.

Matthéüs 7:18-23

Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

Iedere boom, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal in het Koninkrijk van de hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam duivels uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers van wetteloosheid.