De werken van Satan.

Hoe gaat Satan te werk? Deze afvallige engel doet er alles aan om mensen van de waarheid af te brengen, die God zo graag wilt, dat mensen die aannemen.

God heeft in Satan een vuur laten branden, omdat deze engel zich heeft laten verleiden door zijn eigen hebzuchtige verlangen om gelijk te zijn aan God.- Jesaja 14:12-15/ Ezechiël 28:14-19

Wanneer mensen God willen volgen, zullen zij te maken krijgen met deze ploert! Daarom is het noodzakelijk dat mensen God gehoorzamen in alles wat HIJ uitgestippeld heeft door ZIJN profeten.

Een voorbeeld van een man wiens naam was Job, dat hij te maken kreeg van de problemen die Satan veroorzaakten, met toestemming van God. Waarom gaf God die toestemming? Om te bewijzen dat Job oprecht en standvastig was!

Job 1:6-12

 • Op een zekere dag, kwamen de zonen van God om zich voor de HEERE te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. En de HEERE zeide tot de Satan: vanwaar komt gij? En de Satan antwoordde de HEERE: van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
 • Toen zeide de HEERE tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op MIJN knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
 • En Satan antwoordde de HEERE: is het niet zo, dat Job U vreest, dat GIJ hem en zijn huis en al wat hij heeft aan alle kanten beschermd?
 • Het werk van zijn handen hebt GIJ gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land.
 • Strek daarentegen UW hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!
 • En de HEERE zeide tot de Satan: zie, al wat hij bezit, zij in uw macht, alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van het aangezicht van de HEERE heen.

Ook Josua kreeg te maken met deze ploert!

Zo zie je maar, dat Satan druk bezig is mensen tegen te staan.

Ook wanneer mensen denken God te volgen, moeten zij uitkijken dat zij niet de weg van Satan kiezen? Laten we als voorbeeld nemen hoe Petrus, een discipel van Jezus, een wereldse gedachte had?

Matthéüs 16:21-23

 • Van toen aan begon Jezus Christus Zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage opgewekt worden.
 • En Petrus naam Hem ter zijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God, Heere, dat zal U geenszins overkomen!
 • Doch Jezus keerde Zich om en zeide tot Petrus: ga weg, achter Mij, satan, gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet op Gods dingen aan het denken, maar op die van menselijke.

Zo, die zit? Volgens Jezus Christus, de Zoon van God, moeten wij ons bezig houden met de dingen die van boven zijn, niet die van de wereld zijn. Want…….

Wie zegt God te volgen, maar wandelt met de wereld, doen geestelijk overspel!

Wat is dan een goede raad, om de dingen van God na te volgen?

Matthéüs 16:24-26

 • Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: indien iemand achter Mij wil komen, die verloochent zichzelf en neem zijn kruis op en volgt Mij.
 • Want een ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar een ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.
 • Want wat zou het de mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Om de Satan te weerstaan, moeten wij op God vertrouwen, via Jezus Christus, en ons eigen leven niet lief te hebben.

Voorts, weest krachtig in de HEERE….

…en in de sterkte ZIJNER macht.