Zware tijden, voor wie?

Gods Woord zegt dat er in de laatste dagen zullen zijn zware tijden die moeilijk zijn door te komen.

Voor wie? En waarom zware tijden?

De zware tijden zijn herkenbaar voor de wederom geboren geestvervulde christen. Zij wandelen in de Geest van God, en zien in het licht van Christus, de ongerechtigheid van de wereld.

Het hart van goddelozen en namaak christenen is dik geworden van alle rotzooi die zij blijven handhaven, en zich niet nederig opstellen, om het door God te laten bepalen.

De liefde is bijna bevroren! Herkenbaar, voor degenen die Gods liefde ervaren en navolgen.

De wetteloosheid, komt voort uit de ongehoorzaamheid van christenen die in het vlees blijven wandelen, of voor de goddelozen die vervreemd zijn van God.

Wat zegt het Woord van God, om recht in Gods ogen te zijn?

Is het de Geest van God niet, dat wij in Die Geest behoren te wandelen?

Johannes 6:63/ 1 Timothéüs 6:11

  • De Geest is het, Die levend maakt, het vlees doet geen nut, de woorden , die Ik tot u gesproken heb, zijn geestelijk en zijn van het leven./
  • …..doch jaag naar gerechtigheid,godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

1 Petrus 3:10-14

  • Want: wie het leven wilt liefhebben en goede dagen zien, weerhoudt zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke den vrede en jage die na, want de ogen des HEEREN zijn op de rechtschapen mensen, en ZIJN oren tot hun smeking, maar het aangezicht des HEEREN is tegen hen, die kwaad doen.
  • En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
  • Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.