Aanziens des persoons.

Handelingen 10:34-36

  • En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie HEM vereert en gerechtigheid werkt, HEM welgevallig, naar het Woord, dat HIJ heeft doen brengen aan de kinderen van Israël om vrede te verkondigen door Jezus Christus. God is aller Heer.

Ziet God de persoon aan hoe hij is? Neen!

God kijkt naar de werken van het geloof, hoe hij wandelt met God, in ZIJN Geest.

De goddelozen die niet met God wandelen, zijn sowieso niet acceptabel voor God.

Psalm 1:1,2

  • Welzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaren, noch zit in de kring der spotters, maar zijn lust is op de weg van de HEERE, en die ZIJN wil overpeinst dag en bij nacht.

Wanneer iemand zegt met God te wandelen en heeft de werken van het geloof niet, is nog erger dan een ongelovige.

Jakobus 2:19,20,26

  • Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.
  • Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?-
  • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

1 Timothéüs 5:6b,8

  • …doch zo iemand, die een losbandig leven leidt, is levend dood.-
  • Maar indien iemand voor de zijnen, met name zijn huisgenoten Gods niet verzorgt, die heeft het geloof verloochent, en is nog erger dan een goddeloze.

Zo wandelt in de Geest, en heeft uw naaste, dat wilt zeggen, uw broeder en zuster, lief, in alles, zoals u ook de Heere Jezus Christus liefheeft, want wij zijn elkaars leden.

God ziet de persoon niet aan, aan de buitenkant, maar van binnen. Het Koninkrijk van God is binnen u, en kan niet van buiten gezien worden. Weest geen witgepleisterde graf, dat u van buiten mooi schijnt voor de mensen, maar van binnen rot.

God ziet van binnen, in uw gemoed en geweten, hoe u wandelt met HEM! Tenslotte is het God DIE oordeelt of u in ZIJN hemelen of op de nieuwe aarde komt, en niet een mens.