De gehele waarheid doen!

Psalm 51:8

 • Zie, GIJ wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt GIJ mij wijsheid bekend.

Wanneer men de waarheid wilt doen, dan moet dat in zijn geheel zijn!

Een beetje waarheid en de rest een leugen zal niet door God geaccepteerd worden.

Wanneer men een blik met zwarte verf heeft, en probeert die zwarte verf wit te maken met witte pigment, dan kan hij proberen wat hij wilt, maar wit worden zal het nooit!

Zo, dat zijn harde woorden van een geestvervuld persoon? Eigenlijk heeft Paulus dit opgeschreven door de Heilige Geest, Die dat via Jezus Christus in de hemelen heeft gezegd!

Er is maar één waarheid, dus één Evangelie. En wie zich niet hieraan houdt, is kwestie: vervloekt!

In de tijd van Paulus, waren er dus mensen die de waarheid verdraaide? En dat zullen er zeker in onze tijd ook zijn? Maar, hoe herken je de echte waarheid?

Heel simpel! Door de gehele waarheid van het Evangelie te doen.

Een paar verzen die deze waarheid bestempelen:

Handelingen 2 vers 38

 • …..Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

1 Korinthe 14:1-3,39

 • Jaagt de liefde na en streeft naar de geestelijke gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.
 • Want wie in een tongetaal (Markus 16:16-18) spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het, doch door den Geest spreekt hij geheimenissen.
 • Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend.-
 • Zo dan, mijn broeders, streeft er naar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.

Romeinen 6:1-4

 • Want zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?
 • Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
 • Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de Majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Geheel nieuw dus! Geheel wit dus! Geheel rein dus!

Psalm 15:1-5

 • HEERE, wie mag verkeren in UW tent? Wie mag wonen op UW heiligen berg?
 • Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
 • In wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert, die den HEERE vrezen. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet.
 • Hij leent zijn geld niet op rente en aanvaart geen geschenk tegen de onschuldige. Wie zó handelt zal nimmer wankelen.
Zorgt dat uw geloof niet is met het vleselijk verstand. Laat u leiden door Gods Heilige Geest.- Johannes 14:24-26