Gods Heilig Woord.
Mogen wij, Gods Heilig Woord gebruiken voor ons eigen gelijk?
Mogen we het Heilig Woord, gebruiken, tegen elkaar, te pas en te onpas?
Mogen wij, Gods Heilig Woord uit zijn verband rukken om ons gelijk?
Wat is Gods Heilig Woord, de Bijbel, en wat doen we er mee?
Waarvoor, heeft God Zijn Heilig Woord gegeven? En wat doen we er mee?


Een poosje geleden, had ik het over homo’s en de kerk. ( ik ga deze discussie nu niet weer aan ) en wat mij opviel was dat bijna iedereen liep te smijten met allerlei bijbel teksten. Teksten compleet uit hun verband gerukt tot die er totaal niet toe deden, ja er werdt zelfs geschreven dat de eerste vijf bijbel boeken niet van God waren maar door mensen er bij waren gedaan  en ze niet in de bijbel thuis hoorde. Theologen die naar eigen zeggen de kennis hadden en ook complete onzin uit liepen uit te kramen, het was een compleet slagveld.


Mogen wij, als kinderen van een Vader, zo met Gods Heilig Woord om gaan? Mogen wij zo respectloos Gods Heilig Woord daar mee elkaar om de oren slaan, op een media waar gelovigen, en ook ongelovigen het kunnen lezen?
Is het niet, dat alles wat wij zeggen en doen, de wereld over onze schouder mee kijkt?
Is het niet, dat wij de wereld niet tot aan stoot mogen zijn? Moeten wij dan niet opletten, hoe wij met Gods Heilig Woord omgaan en gebruiken, naar elkaar en de wereld?
Moeten wij niet met een Heilig respect, omgaan met het Heilig Woord van onze Schepper, God en zaligmaker?


Waarvoor is Gods Heilig Woord dan wel?
Het is een leidraad voor ons leven in deze duistere wereld. Het is een Heilig Boek, der kennis van goed en kwaad. Het is een troost, voor hen die treuren. Het is een steun, voor hen die ontmoedigd zijn. Het is een kaart voor hen, die op de smalle weg lopen, naar het Koninkrijk van God. Het is een levens les, voor hen die geloven. Het is een verlossing, voor hen die verdrukt zijn. Het is een bevrijding, voor hen die gevangen zijn in de wereld en satan. Het is een twee snijdend scherp zwaard, voor hen die strijden, tegen het ongeloof.


Lees maar:
‘Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.’
Efeziërs 6:13-17 SV1750


Mogen wij dan dat “Heilig Woord van God, gebruiken tegen elkaar? Voor ons gelijk hoe wij in ons leven staan, of het nu goed is of fout, daar gelaten?
Mogen wij onderling, elkaar met Gods Heilig Woord om de oren slaan, om ons gelijk?
 
NEE!!!!


Wij mogen het Woord van God niet tegen elkaar, als kinderen van een Vader gebruiken, om ons gelijk te behalen. We morgen niet al vechtend publiekelijk elkaar met Gods Woord om de oren slaan. Het is een aanstoot voor de wereld, en voor God zelf. Het is een doorn in Zijn ogen. Daar heeft God Zijn Heilig Woord niet voor gegeven aan ons en mogen wij het niet voor gebruiken. Daar wij een zijn in God, en God een is in ons, hoe kunnen wij dan Gods Heilig Woord, tegen ons gebruiken? Dat zij verre!!!!!


Maar de broederlijke vermaning dan, hoor ik u denken.
De broederlijke vermaning, is er om een broeder of zuster, in liefde, met de bijbel in de hand, getrouw aan Gods Heilig Woord, te behoeden voor de zonden die hij of zij begaat.
Dit geschiet achter gesloten deuren en niet in het openbaar. Het zal in alle liefde, die van God zelf gegeven is, geschieden, en ten alle tijd in acht neming Gods Heilig Woord, wetend dat ook zij die vermanen, zondige mensen zijn, en enkel door genade, behouden worden.
Dit is niet om de oren slaan met de bijbel, dit is zoals God het zelf bij hen zou doen, in liefde. We zijn immers een in het geloof, en een in Christus Jezus.


We mogen het Woord Gods, niet gebruiken tegen elkaar, of om te laten zien aan elkaar, dat het gedachtengoed van jou klopt met wat er in de Bijbel staat. Woorden ban God niet ombuigen tot gelijk van jou. Niet denken dat je de theoloog bent en snapt wat God in zijn Heilig Woord zegt en het wel eens even zal vertellen.
Wij moeten Gods Heilig Woord niet doorgronden, om te weten wat er staat, om zo toch ons gelijk te krijgen. We moeten niet wegstrepen wat niet in ons straatje past. We moeten niet een kast vol met boeken over de bijbel hebben om het te begrijpen.


God heeft in Zijn almacht, geweten wat wij nodig hebben om te kunnen leven naar Zijn wil. Er staat geen letter teveel of te weinig in. We hoeven daar bij geen boeken te hebben voor uitleg of het aan  te vullen. Zegt Jezus niet: ik zal u een Geest zenden, die u alle dingen leert? Wat moeten wij dan met de wijsheid van mensen? Daar wij de wijsheid van God zelf kunnen hebben?


Is geloven niet het klakkeloos aan nemen van wat God in Zijn Heilig Woord tegen ons zegt?
Niet het ja maar, maar Uw wil geschiede?
De verborgenheden in Gods Woord, laten voor wat is het, en niet met ons eigen, bekrompen verstand, het wel eens even uit te leggen hoe God dat wel zou hebben bedoeld?


Laten we met Goddelijke Respect, om gaan met Gods Heilig Woord. Er in lezen, en klakkeloos dat aan nemen wat er staat. Niet het willen uitleggen zodat het in ons straatje past. Laten we oppassen, dat we niet ‘vromer’ worden dan dat God wil. Of nog erger, het beter te weten als God. Want dan keert het woord van God, zich tegen ons zelf, en het vermorzelt ons.

Hamba Tuhan.