De bijbel begrijpen.

Hoe de bijbel moet worden begrepen is niet altijd even duidelijk. Vele mensen denken, door veel boekjes die gaan over de bijbel, dat men meer kennis over de bijbel kunnen vergaren. Maar is dat wel zo?

Gods Woord, de brief (vele boeken), moet worden begrepen door de Geest van God. Zonder Deze Geest is het niet mogelijk om de bijbel te begrijpen.

Wanneer men het zonder Die Geest toch probeert te begrijpen, komt men in een dwaalgeest. Een verkeerde weg, een brede weg, een lasterende weg tegen God.

Romeinen 8:5-8
– Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van de vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.
– Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
– Daarom dat de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
– Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

1 Korinthe 2:12-16 verteld ons een waarheid hoe men God kan begrijpen, dus ZIJN Woord, wat HIJ bedoeld?

– Wij (geestvervulden) nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
– Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
– Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
– Maar de geestelijke mens, beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
– Want wie kent de zin van de HEEREN, dat hij HEM zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

Wat is het Woord van God eigenlijk voor degenen die deze in geestelijke zin lezen?

2 Timothéüs 3:16,17
– Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Hoe kunnen wij dan Gods Geest bezitten om de Bijbel te begrijpen. Laten we gaan naar wat Jezus zei tegen een Farizeeër?
Johannes 3:1-8,11
– En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden, deze kwam in de nacht tot Jezus en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, zo God niet met hem is.[ vergelijk: Markus 16:16-20]
– Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (begrijpen).
– Nicodémus zeide tot Hem: hoe kan een mens geboren worden, als hij op leeftijd is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
– Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
– Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees, en wat uit de Geest geboren is, dat is geest.
– Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden.
– De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heen gaat (Rom.8:13,14,26/1 Kor.14:2/Jud.1:20): zó is een ieder, die uit de Geest geboren is(Hand.2:38).-
– Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt onze getuigenis niet aan (2 Tim.4:3,4).

Hoe weet men, dat iemand de Heilige Geest ontvangen heeft? Doordat die persoon het gezien heeft, dat het bewijs ervan, de taal spreekt die niemand kan verstaan, alleen God. Het is als een tong van vuur, zo krachtig.
En wanneer men een vergadering heeft, en allen in de Geest aan het spreken zijn, is het voor een buitenstaander een wervelwind die daar is.

Helaas zijn degenen die zeggen christenen te zijn, door in het vlees te wandelen, de weg van de waarheid aan het lasteren. Zij zijn vijanden van God, door niet in Die Geest te wandelen en te lezen wat Gods Woord zegt, zij verdraaien de gezonde woorden van God.
Zij zeggen zelfs dat degenen, die de tongen taal spreekt, de duivel hebben. Zo maken zij God als een duivel en een leugenaar!