Looft de HEERE.

God geeft de mens een oplossing.

Wat voor een oplossing heeft de mens dan nodig?

Om zich om te draaien naar God zelf, en hun eigen bepaalde weg de rug toe te keren, en het aan God over te laten.

Hoe kwam de mens dan op die weg van eigenzinnigheid?

Dat begon toen Adam en Eva de wetenschap aannam van de kennis van het goed en kwaad. Aangezien alleen God controle over deze kennis heeft, gingen de nakomelingen van Adam en Eva als een dolle hond tekeer.

Veel ellende had bespaard kunnen worden voor de mens, als Adam en Eva niet geluisterd hadden naar de verleiding waar zij naar geluisterd hadden. Dan waren de mensen nu nog steeds in volmaaktheid.

Helaas is dit niet de realiteit waar het heden ten dage gezien wordt. Daarom heeft God een oplossing! Namelijk dat Jezus Christus voor de zonde van Adam een loskoopoffer gedaan heeft. Dat degenen die in Hem geloofd, kunnen behouden worden, mits de bekeerde mens alles doet wat God bepaald heeft.

Jezus heeft gezegd:

Mattheus 28:18-20

  • En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven (door de Vader) alle macht in de hemelen en op de aarde (Jesaja 9:5,6).
  • Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Autoriteit van de Vader en de Zoon en de Heiligen Geestes en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
  • En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleindiging van deze wereld.- Hand.2:38/ Marc.16:16-20/ Joh.3:5

De bekering tot God 180 graden omdraaien dus!

Pas wanneer de mens zich 180 graden heeft bekeerd, zal de Geest van God in die mens komen.

Waarom nou Die Geest?

Zonder Die Geest is het onmogelijk in het Koninkrijk Gods binnen te gaan.

Jezus Christus is in de hemelen, na Zijn opstanding uit de dood, heeft Hij beloofd aan Zijn volgelingen wie maar ook (Joh.17) Deze Heilige Geest te ontvangen. Jezus spreekt vanuit de hemelen via Deze Geest tot de geestvervulden. Op zo’n manier worden de kinderen van God geleid door de Geest (Rom.8:14).