Verlaat de wereldse weg!

Deze schrift heeft God via de profeet Jeremiah aan Israël opgeschreven. Dat zij de weg van de heidenen niet navolgen.

Maar keer op keer luisterde Israël niet, zij deden de weg van de wereld niet weg, maar volgden die juist. Dwars tegen Gods raad!

Handelingen 13:46-49

  • Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig (tegen Israël): het was nodig, dat eerst tot u het Woord van God werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.
  • Want zo heeft ons de Heere geboden: Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste van de aarde.
  • Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkte het Woord van God, en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof, en het Woord van God verbreidde zich door het gehele land.

Wat hebben wij gezien in de geschiedenis na de hardnekkigheid van Israël? Zij zijn op grote schaal vervolgd en bijna uitgeroeid.

Israël was na vele terechtwijzingen van God nu ook hardnekkig verder gegaan. De heidenen kregen de kans om naar God te luisteren.

God eist daarom van de heidenen die tot geloof bekeert zijn:

Handelingen 21:25/Johannes 17:14-20

  • Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben onthouden voor de afgoderijen, voor bloed, voor het verstikte en voor de immoraliteit./
  • (Jezus zegt) Ik heb hun UW Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
  • Ik bid niet, dat GIJ hen uit de wereld wegneemt, maar dat GIJ hen bewaart voor de boze.
  • Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
  • Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
  • Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik ook hen gezonden in de wereld, en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord (van Gods Woord), in Mij geloven zullen,…..

Hoe is het dan mogelijk, dat vele “christenen” ongelovige gelovigen zijn?

Zij doen aan afgoderijen, waaronder: hebzuchtigheid, bloedtransfusie, vlees eten uit stroperij, losbandig gedrag omtrent het huwelijk, of vóór het huwelijk.

Zij keren ook, net als Israël de raad van God van zich af.

Wat staat er ook alweer in Galaten?

Dat degenen een andere evangelie leert, buiten het Evangelie die de Christus en de apostelen ons geleerd heeft, 100%, geheel de Waarheid? Niets erbij en niet eraf?

Neen, de heidenen die zeggen tot geloof te zijn gekomen, doe gestadig mee met de wereld. Zij volgen de kerstboom en de paashaas. Symbolen van afgoderij uit het oude Babylon, een rijk van onreine geesten.- Jeremiah 10:1-8