Het doel van Christus.

Wat is het doel van Christus, dat Hij naar de aarde is gegaan?

Zijn doel is, om de mensheid te redden van Gods komende toorn over de goddeloosheid. Om mensen het Evangelie te verkondigen, het ontvangen van de Heilige Geest.

Jezus Christus is vanuit de Vader gekomen, om God de Vader te vertegenwoordigen, om een ieder te overreden zich 180 graden te bekeren, en Gods Geest te ontvangen met de tekenen ervan.

Markus 16 vers 16-20 geeft een weergave, dat degenen die waarlijk geloofd, de tekenen van een gelovig iemand navolgt. Het is nog steeds van toepassing, anders is het Evangelie niet 100%.

Hoe kennen wij God dan?

Johannes 14:7 zegt:

  • Indien gij Mij kent, zoudt gij ook Mijne Vader gekend hebben.

Dat betekent, dat Jezus Zich gedragen heeft hoe God is!

Johannes 14:10-12

  • Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden , die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet, maar de Vader, DIE in Mij blijft, doet ZIJN werken.
  • Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, of anders, gelooft om de werken zelf.
  • Voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader.

Ziet u wat hier staat? De werken die Jezus gedaan heeft, zullen degenen ook doen die geloven! En dan nog meerder.

In Handelingen 1 staat, dat voordat Jezus naar de Vader ging om de heerschappij te ontvangen (Dan.7:13,14), Zijn volgelingen belooft dat zij moesten wachten op Gods Heilige Geest. Het doel van Jezus Christus, is bereikt, dat Hij moest lijden en sterven, en ten derde dag moest opstaan uit de dood, en tot de hemelen moest gaan om de Heilige Geest uit te storten via God, op iedereen, die van harte geloofd, en zich heeft bekeert door het bad der wedergeboorte (Titus 3:5-7).

Johannes 16:7-11

  • Doch Ik zeg u de waarheid: het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, zo kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Deze tot u zenden.
  • En als Deze komt, zo zal Deze de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste deze wereld (satan de duivel) geoordeeld is.

Wanneer iemand Deze Geest ontvangen heeft, zullen zij niet van node hebben, dat iemand hen leert. Dus niet de beginselen van wat ervoor opgeschreven is. Neen, Deze Heilige Geest leert de persoon om Gods weg te bewandelen, hoe God het wilt! Mits, die persoon er daadwerkelijk door Deze Geest zich laat leiden?- Rom.8:14