Genade.

Genade, voor wie?

Voor iedereen die vertrouwen heeft in Gods Autoriteit!

Geloven= vertrouwen / Naam= Faam, Autoriteit

Genade is er voor iedereen, mits men het wel op Gods manier doet. Doet men het buiten ZIJN wil, dan kan die persoon wel geloven in God, maar God niet in die persoon?

Opnieuw geboren wordt, ja? Uit water en Geest (vers 5).

Dat betekent, 180 graden omdraaien van de vleselijke, natuurlijke wandel, tot het geestelijke wandel in de Geest van God. Want in het wandelen van Gods Geest is het enigste Evangelie!

Titus 2:11-14

  • Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzaken, en bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God; en onze Heiland, de Heere Jezus Christus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Tot de troon van genade komen, in een nederige status. Niet in trots, wat hoogmoed is, maar nederig onze oude leven afleggen en het nieuwe leven accepteren, die God voor ons uitgestippeld heeft.

Doet men het toch in eigenwijsheid? Dan is men nog steeds bezig in het vlees te wandelen, want het vlees heeft die kennis van goed en kwaad, en het vlees bepaald zelf!

Romeinen 8:8

Zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Dit gebeurde er nadat mensen die tot geloof gekomen waren in de tijd van Paulus, dat zij niet in de Geest gingen wandelen. Zij vonden waarschijnlijk, dat in het vlees wandelen beter was, dat zij het zelf wel konden bepalen hoe God te volgen. En leerden anderen dat via Gods genade iedereen wel geaccepteerd zouden worden door God.

Handelingen 20:32/Judas 1:20,21/Johannes 15:26;16:13

  • En nu, ik draag u op aan de HEERE God en het Woord ZIJNER genade, aan Hem, Die bij machten is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle GEHEILIGDEN./
  • Maar gij (geestvervulden), geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heiligen Geestes (tongentaal), verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven./
  • Wanneer de Trooster komt, Dien Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Deze van Mij getuigen./
  • Doch wanneer Deze komt, de Geest der waarheid, zo zal Deze u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Deze zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Deze hoort, zal Deze spreken en de toekomende zal Deze u verkondigen.

Wij zijn mensen, en wij zijn niet gelijk aan God. Wij kunnen ontvangen, wat door God gegeven is, niet door menselijke wijsheid, maar door geestelijke wijsheid.-1 Korinthe 2:10-16