Tot één vlees!

Efeze 5:22-28

 • Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het Hoofd is Zijner Gemeente, Hij is het, Die Zijn Lichaam in stand houdt.
 • Welnu, gelijk de Gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
 • Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad en Zich voor Haar heeft overgegeven, om Haar te heiligen, Haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat Zij heilig is en onbesmet.
 • Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam.

Is het daarom geoorloofd dat christenen met de wereld samenhangen, om emancipatie toe te laten in Gods Gemeente?

1 Timothéüs 2:12-15/ Titus 2:2-8

 • Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft, zij moet zich rustig houden.
 • Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.
 • En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen, doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld te brengen, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid./
 • Oudere mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding.
 • Oudere vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en haar man onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd wordt.
 • Vermaan de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer der waarheid, waardigheid, een gezonde prediker te zijn, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets in te brengen heeft.

Wanneer iemand, of een voorganger het anders doet, dan wat er door God uitgestippeld is, dan is die persoon te vergelijken met het oude Israël, die de goden van Kanaän naliepen.

Romeinen 1 vers 24-27 verteld ons dat hoe wij niet één moeten zijn! God heeft tot één gemaakt, man en vrouw, niet van hetzelfde geslacht. Waarom is anders Sodom en Gomorra verbrand door vuur?

Een klein stukje uit Romeinen 1:

 • Evenals hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun dwaling in zichzelf ontvangen hebben./
 • Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. (27,32)

Wij die zeggen gelovig te zijn, moeten gehoorzaam zijn aan God, in Christus Naam. Wij moeten niet zeggen dat we met de tijd moeten meegaan, en dat het tenslotte de 21ste eeuw is. Wie zegt een christen te zijn, moeten ook als Christus zijn en wandelen.

Één zijn met God de Vader, één zijn met Christus Jezus, één zijn met de Gemeente Gods in één Geest.