Onze eigen verantwoordelijkheid!

Wij moeten onze God liefhebben met geheel onze hart, onze ziel, ons verstand. En onze naaste (in de HEERE) liefhebben gelijk hoe wij lief behandeld willen worden. – Matthéüs 22:37-40

Wij moeten dit doen, omdat dit het eerste en tweede gebod is. Dit is een verantwoording die wij zelf opgelegd krijgen wanneer wij tot God bekeren.

De liefde staat boven alles!

1 Johannes 4:20 zegt het volgende over zijn naaste?

Indien iemand zegt: ik heb God lief, en niet zijn broeder liefheeft, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, DIE hij niet gezien heeft?

Galaten 4:3-6 geeft het volgende weer, dat iemand niet moet denken dat ie iets is?

 • Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.
 • Ieder moet zijn eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben, en niet voor een ander.
 • Want iedereen zal zijn eigen verantwoordelijkheid dragen.

Weet dat een ieder vele malen struikelen (Jak.2:10;3:2) op de smalle pad, omdat die pad geen effen weg is, maar vol van struikelblokken en valkuilen. Degenen die nooit struikelen, zijn op de brede weg aan het wandelen, die niet naar het eeuwige leven leidt, maar naar de eeuwige dood in de tweede dood.

Romeinen 12:16-18 Weest eensgezind onder elkaar, de een de ander boven zichzelf stellen.

 • Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige.
 • Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen.
 • Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Weest eensgezind in de HEERE, met Jezus Christus, in de Geest van God. Zet niet één voet bij God en de andere voet in de wereld. God heeft geen lust aan degenen die met de wereld wandelen en zich voordoen als christen.

De twijfelaars.

Waar komt een twijfel vandaan? Komt het niet van teveel nadenken? Of van een persoon die deze twijfel geeft?

In kerken gebeurt dit al te vaak. Dat de persoon op de kansel zijn eigen woorden interpreteert in plaats van Gods Woorden!

Wat zegt de Bijbel ons:

Matthéüs 7:13-15

 • Gaat in door de enge poort, want breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan, want eng is de poort, en smal is de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
 • Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Hoe vaak hoor je niet, dat degenen die het niet eens zijn met de woorden van de persoon op de kansel, dat zij uit die kerk verbannen worden? Dat komt doordat zo’n gelovige aan de hand van de Bijbel ziet dat de persoon op de kansel een verkeerde bewoording gebruikt van Gods Woord, voor bv winstbejag. Zo’n persoon op de kansel is een lasteraar van het Woord.

Wie een gelovige is, twijfelt niet aan de woorden van Jezus Christus. Het is voor een gelovige, woorden van Waarheid!

De woorden van de Waarheid is geestelijk, en is niet vleselijk te begrijpen.

Romeinen 8: 5/ 1 Korinthe 2:14,15

 • Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest./
 • Doch een ongeestelijk mens (natuurlijk, gezindheid van het vlees) aanvaard niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk te beoordelen is.
 • Maar de geestelijke mens (vervuld met Gods Geest) beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door de natuurlijke mens niet verstaan, en wordt door niemand beoordeelt.

Een persoon die zich aan Gods Raadgeving vasthoudt, twijfelt nooit aan ZIJN Woorden. Dit zijn de geestelijke personen, die één zijn met God en Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Maar de twijfelaars, zijn degenen die nog vleselijk denken. Zij bedenken het in de vleselijke natuur. Met het vleselijke denkvermogen. Iets wat God afkeurt!

Romeinen 8:7,8

 • Daarom dat de gezindheid van het vlees, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan ook niet; zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Kolossenzen 2:8

Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.

Dus, wie kan het beste mensen overreden om in Gods positie te brengen? Dat zijn de vervulden van Geest. Deze personen hebben hun leven verkocht aan God, door het bloed van Jezus Christus.

Markus 16: 15,16

 • En Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.
 • Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Er zijn mensen die blijven twijfelen, als hun de Waarheid van het Evangelie verteld wordt. Zij hebben vele vragen, maar zij vragen niet om het antwoord te krijgen. Zij blijven ermee zitten, net zolang, totdat het belang van die vragen als onbelangrijk wordt. De Satan weet dit, en hij zal heus niet die persoon een duwtje geven om een antwoord te verkrijgen van die vragen? Deze vuile engel vind het prima dat mensen blijven steken in hun vleselijke natuurlijke gedrag, hij zegent hun zelfs. Zodat mensen in de dwaalgeest denken dat zij door God gezegend worden.

Er zijn twee wegen, de smalle en de brede. De brede is van het vlees, de smalle is wandelen in de Geest.

1 Johannes 4:5,6

 • Zij (brede weg) zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
 • Wij (smalle weg) zijn uit God, wie God kent, hoort naar ons, wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest van de Waarheid en de geest van dwaling.

Wie denkt rechtvaardige zaken gedaan te hebben, en zo in een goede positie bij God te komen, hebben het totaal bij het verkeerde eind! Niemand is rechtvaardig, ook niet één!

We worden gerechtvaardigd door ons te verkopen door Jezus Christus, aan God, want Zijn bloed heeft de Adamitische zonde teniet gedaan.

Keuze uit 2 wegen.

Lukas 9:59,60

 • En Jezus zeide tot een ander: volg Mij. Maar deze zeide: sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.
 • Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkonig het Koninkrijk Gods.

Jezus bedoelde met doden de doden begraven, dat mensen die zonder God zijn, of zij nu wel in God geloven op hun eigen manier of atheïst zijn, dood zijn voor God, terwijl ze toch levend zijn! Omdat zij niet in het Licht van God wandelen, maar in duisternis.

Daarom is de Geest van God zó belangrijk, omdat het vlees geen nut heeft om tot het Koninkrijk Gods te behoren. Het vlees is duisternis, de vervulde geest door Heilige Geest is in het Licht.

De 2 wegen die voor de keuze ligt, is duidelijk beschreven in Gods Woord.

Brede en smalle weg – Matthéüs 7:13,14/ Lukas 13:24

Wijze en dwaze maagden – Matthéüs 25:1-13

Schapen en bokken – Matthéüs 25: 31-33

Er is maar één Evangelie – Galaten 1:8,9/ 1 Timothéüs 6:3,4

Geestelijk of vleselijk – 2 Korinthe 10:2-6

Het graan wordt in Gods visie geplaatst als gehoorzame gelovigen.

Matthéüs 13:24 (25,26)

Nog een gelijkenis hield Jezus hun voor en Hij zeide: het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

Maar helaas in deze goddeloze wereld zijn er ook mensen die zo eigenwijs zijn, als maar wezen kan? Dit zijn de wereldse verstandigen, die Jezus afkeuren zal op de oordeelsdag.- Matt.7:21-23

Deze wereldse verstandige, geloven in de naam van Jezus Christus, niet in de Naam van Jezus Christus. Zij worden als onkruid gezien door God.

Matthéüs 13: 25,26

Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.

Wie is die vijand? Niemand minder dan de verleider van de wereld, Satan de duivel.- uitleg: Matthéüs 13:36-43

Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn.

Typerend is hier overduidelijk, dat niet alle gelovigen goed zijn. En dus niet allemaal onder Gods genade zullen vallen, terwijl zij dat toch verkondigen.

Een gehoorzame christen, gelooft niet alleen in de Naam van Jezus Christus, maar ook de woorden, die Jezus verteld heeft, en doorgegeven heeft aan zijn discipelen? Zij volgen Jezus in Zijn voetstappen, 100%, ook in de voetstappen van Zijn discipelen.-Johannes 17:13-20-23

Juist! De gehoorzame christen gaan vanuit de dood tot het leven. Zij zijn één met God en Jezus Christus, door de Geest. De keuze die de gehoorzame christen genomen hebben, worden beloond met eeuwig leven, de andere de eeuwige dood, omdat zij Die Geest niet hebben, ook al zeggen zij van wel. Vergelijk Markus 16:16-18/1Korinthe 14:1,2

Raad van God, om een keuze te maken:

Kolossenzen 3:1-3

 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ( Romeinen 6:4), zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Kiest u voor het pad die God u voorlegt, of doet u het op een vleselijke manier, uw eigen wereldse natuurlijke manier?

Spreuken 3 vers 5-7 spreekt voor zich?

Vertrouw op God het geheel uw hart, ziel, verstand, kracht. Steun niet op uw eigen vleselijke wereldse wijsheid.

Ken God in al uw wandel, links of rechts, voor en achter, boven en onder.

Als u op God vertrouwt, dan zal HIJ al uw wandel recht maken, door ZIJN Geest.

De Levende God.

De levende God.


Vaak hoor je mensen zeggen:
ja God lijkt zover weg.
Of:
Je merkt niets van God, je hoort Hem niet, en je ziet Hem niet.


Maar is dat zo? 
Is God ver weg?
Merken we niets van God?
Horen en zien wij niets van God?
Is het niet de duivel zelf, die ons dat wijs maakt?
Is hij het niet, die ons een rad voor de ogen draait?
Ons doet denken, dat God geen levende God is?
Ons allerlei gedachtes doet opkomen, zodat wij gaan twijfelen?


Als God niet zou bestaan, hoe kan de duivel dan wel bestaan? Hij was immers een engel Gods?
Zegt God niet tegen Mozes, geen sterveling zou leven als hij Mijn aangezicht zou zien?
Openbaart God Zich niet in de natuur? Kijk naar de leliën des Velds, zij zaaien niet en zij maaien niet, en toch bloeien en groeien ze?
Kijk naar het ongeboren kind, hoe wonderlijk dat groeit in de buik van zijn moeder.
Kijk naar de zon, maan en sterren, hoe zij des daags en in de nacht schijnen.


God ver weg? Hoezo?
Heeft Jezus niet gezegd, dat Hij ons niet als wezen achter laat?
‘Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.’
JOHANNES 14:18 


Heeft Jezus ons niet de Trooster belooft?
‘En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;’
JOHANNES 14:16 


Is er niet de Trooster, de Geest der Waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen?
‘Namelijk den Geest der Waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.’
JOHANNES 14:17 


Hoezo, is God dan ver weg?
Hoezo, merk je dan niets van God?
Hoezo, durft je dan de vraag te stellen of God wel leeft?
Voorwaar, Voorwaar, ik zeg u, een ieder die dit zegt over de Levende God, heeft niet de Geest der Waarheid ontvangen, en wat er uit hun mond komt is gelijk een graf.
. ‘Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.’
ROMEINEN 3:13 
Dood zijn zij, en tot de dood zullen zij ingaan.


Maar zij die de Geest der waarheid ontvangen, zullen leven tot in der eeuwigheid.
Jezus zegt het zelf:
‘En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;’
JOHANNES 14:16 


Dan is God niet ver weg, God is IN JOU! 
God is één MET JOU!
God Leeft! Ook nu in 2019!
Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het eind, en zal er altijd zijn.


Ja, God Leeft, Zijn Zoon Jezus Christus Leeft, en Zij Leven in ons, al de dagen van ons leven, tot in der eeuwigheid.
Amen.

Hamba Tuhan.

De schapen.

Johannes 10:1-4

 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen.
 • Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij naam en voert ze naar buiten.
 • Wanneer hij zijn eigen schapen allen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

Een gelijkenis over schapen die hun herder kennen, is te vergelijken, dat Jezus Christus de Herder, Zijn schapen bij name kent. Hoe dan?

Doormiddel van Gods Heilige Geest, Die te verkrijgen is via Jezus Christus, wordt een persoon een schaap.

Een eigenzinnige persoon, die Jezus Christus niet geheel volgt, wordt als een bok bestempeld.- lees Matthéüs 25:31-46

De schapen en de bokken kunnen ook vergeleken worden met de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden in Matthéüs 25:1-13, waar de wijze maagden die als schapen zijn, olie met hun lampen meenamen, en de dwaze maagden, de bokken, geen olie bij hun lampen. De olie wordt als vruchten van de Geest, of de werken van het geloof vergeleken.

De Heilige Geest, Die een persoon heeft, die een schaap is, een wijze maagd, leert alles van Deze Geest. Hoe dan? Door in de Geest te wandelen. (Zie voor verdere uitleg de pagina’s en berichten op deze blog)

Het vleselijk Israël heeft het eerste verbond verworpen, daarom is er een nieuw verbond, door Jezus Christus. Gelukkig voor de heidenen, die nu ook toegang kunnen verkrijgen via Hem tot God, mits zo’n persoon de Heilige Geest heeft.

Geestvervulden zijn geen kerkje spelers, zij zijn de kerk zelf. Zij hebben ook geen gebouw als kerk nodig, om hen te leren hoe Gods weg te wandelen!

Zij leren door de Heilige Geest, van hun mede broeders en zusters, zodat er eenheid is, in broederlijke liefde, elkander steunende.

Dit zijn de schapen waar God een welbehagen in heeft. De andere “schapen”, door God als bokkig geplaatst, zijn eigenzinnig hun eigen weg ingeslagen, en op hun eigen manier God aan het dienen zijn.

God heeft daar een afschuw van!

1 Timothéüs 6:3-5

 • Indien iemand een andere Leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de Leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade bedenkingen.
 • Verkeerde bewoordingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de Waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij.

Wijkt af van dezulken.

2 Timothéüs 3:1-5 zegt veel over deze bokken:

1,2- En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars van het Woord, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3-5 – Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God, zij hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van die godzaligheid hebben zij verloochent.

Heb ook een afkeer van deze.

1 Petrus 2: 1,21

 • Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen.-
 • Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen.

De schapen volgen hun Herder. Zij wijken niet af naar een schijnbare betere weg, want past maar op, die weg kan best wel gevaarlijk zijn, met wolven en valkuilen.

Heeft God een minderwaardigheidscomplex?

God heeft de mens, ZIJN schepping lief, maar alleen niet wanneer de mens egoïstisch hun eigen gang gaan. Wat zegt het Woord ons?

Spreuken 3:5-7/ 8:32-36

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart en steun op uw eigen inzicht niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
 • Weest niet eigenwijs, heb ontzag voor de HEERE en wijk van het kwade./
 • Nu dan, zonen, luistert naar Mij, want welzalig zijn zij die Mijn wegen bewaren.
 • Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs van hart, slaat haar niet in de wind.
 • Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn poorten.
 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE welgevallen verkregen.
 • Maar, wie Mij mist, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij niet liefhebben, hebben de dood lief.

Spreuken 8, die we net gelezen hebben, is een profetie over Jezus Christus, dat Hij Zijn Vaders weg aanraadt aan gehoorzame mensen. De ongehoorzamen hebben de dood lief, omdat zij de Zoon van God niet liefhebben, omdat zij liefhebbers zijn van zichzelf! Zij die Hem niet liefhebben, haten Hem in Gods ogen!

God zal degenen verderven die niet naar ZIJN maatstaven willen wandelen. God heeft namelijk een minderwaardigheidscomplex, als het gaat om tegen ZIJN wil, het zelf maar op te lossen. God verlangt ernaar, dat mensen het op ZIJN manier doen, in plaats van dat mensen eigenwijs op hun eigen egoïstische manier verder huppelen? Zoals in die tijd van Noach, smartte het HEM aan ZIJN hart, vanwege de slechtheid van mensen.

1 Johannes 2:15-19

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.

 • Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees, de begeerte van ogen en een hoogmoedig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
 • En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
 • Kinderen Gods, het is de laatste uur, en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, een daaraan onderkennen wij, dat het de laatste uur is.
 • Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren { vergelijk 2Tim.4:3,4}, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moesten geopenbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. ( Matthéüs 13:24-30)

Let goed op hoe uw wandel is met de wil van God, dat uw wandel in de Geest moet volbracht worden, naar de wil van God.

Romeinen 8:12-14

Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven.

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven, maar indien gij door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zo zult gij leven.

Want allen, die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God.

Jezus Christus komt terug.

Voordat Jezus Christus, de Zoon van God, terugkomt, om Zijn smalle pad wandelaars in de Geest tot Zich te nemen, moeten mensen zich realiseren of zij nu uit God zijn of uit de duivel. Of zij nu het onkruid zijn of de rijpe vruchten!

Voordat Jezus Christus terugkomt, zal er eerst een grote verdrukking komen, dat de zon verduistert zal zijn, en de maan in de nacht rood als bloed, dit is in de tijd van de antichrist, als zijn rijk verduistert zal zijn. De tijd aan dat voorafgaande zal de zon haar hitte doen stralen op de mensen, zodat zij kwaadaardige zweren zullen krijgen.

Niemand zal het nu nog weten hoe het eruit zal zien, wanneer Jezus Christus terugkomt. Maar als het zover is, zullen mensen beseffen dat wat zij gedaan hebben in het leven, totale ijdelheid is geweest. Dat zij haastig zullen zoeken welke excuus ze zullen verzinnen om in die heerlijkheid te blijven.- Matthéüs 7:21-23

Matthéüs 24:21,29,30

 • Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest vanaf het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.-
 • Terstond na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen [de aarde zal schudden, zodat het lijkt dat de sterren vallen] en de machten der hemelen zullen wankelen.
 • En dan zal het teken van de Zoon van God verschijnen aan de hemel en dan zullen alle mensen op aarde zich op de borst slaan [he? Het is waar?] en zij zullen de Zoon van God zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.

Een gelijkenis over een zaaier die zaad zaaide op een akker, wat de roeping van God aan mensen moet voorstellen. Dat er onder Gods roeping, ook dienaren van Satan aanwezig zijn.

De dienaren van Satan, zijn doodnormale mensen, die geen besef hebben dat zij Satans dienaren zijn. Deze mensen wandelen niet met God, maar in hun vleselijke natuur, hun verstandige menselijkheid. Zij eren God op hun eigen manier, en niet op Gods manier.

Matthéüs 13:37-40/ 2 Petrus 3:10,11

 • Hij antwoordde en zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon van God, de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk (Romeinen 8:14), het onkruid (1 Korinthe 2:14) zijn de kinderen van het boze; de vijand, die het onkruid gezaaid heeft, is Satan; de oogst is de voleindiging van de wereld; de maaiers zijn de Engelen.
 • Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleindiging van de wereld./
 • Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht [voor natuurlijke christenen]. Op die dag zullen de hemelen met een gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
 • Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.

Verzen 14-18

 • En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolken Iemand, Die is gezeten als een Goddelijke Zoon met een gouden kroon op Zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand.
 • En een Engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot Hem, Die op de wolken gezeten was: zend Uw sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is geheel rijp geworden.
 • En Hij, Die op de wolken gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
 • En een andere Engel kwam uit de tempel, die in de hemelen is, ook hij met een scherpe sikkel.
 • En een andere Engel kwam uit het altaar, deze had macht over het vuur en hij riep met luide stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.

Het verschil tussen doop en doop

Het verschil tussen doop en doop.


‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?’
JOHANNES 3:3-4 


Jezus geeft hier antwoord op de vraag, hoe kom je in het Koninkrijk van God.
Jezus zegt hier mee, dat je met Hem, gekruisigd moet worden, om behouden te worden.
Betekend dat, dat je daadwerkelijk gekruisigd moet worden en gedood moet worden?
Nee, dit is symbolisch, ook wederom geboren worden, je kan dat als mens niet, ook dat is symbolisch.


Jezus verklaart dat ook:
‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.’
JOHANNES 3:5-8 


Voorwaar, voorwaar. Het is een term die Jezus vaak gebruikt. Het wil zeggen dat het zo is, dat het zo zal zijn.
Dus wat Jezus hier zegt is waar en zeker: een ieder die niet uit water en Geest geboren is, kan het Koninkrijk van God niet ingaan.
Dit is waar veel kerken en gemeentes over heen lezen,
Doop is geen ‘kinderdoop’. Dat is een belofte tussen mensen dat het kind in de leer van de gemeente wordt opgevoed.
Doop dat is het bad der wedergeboorte. 
Hoe doe je dat?
• Je gelooft dat Jezus jou verlosser is.
• Je wil van harte Hem volgen in alles.
• Je beleid dat je enkel door genade behouden wordt.
• Je beleid je zonden tegen God en vraagt vergeving.
• Je wordt door een Geest vervuld persoon onder gedompeld in water.
• In de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
• En je komt op uit het water, als herboren mens.


Oké, tot zover gaan heelveel kerken nog wel mee.
Maar nu komt het!
• Daarna gaan de met de Geest vervulden met jou bidden om de Heilige Geest!!!!
• En zal je ook met de Geest Gods vervuld worden. 
En hier haken de kerken af. Zij doen dit niet, kunnen dit niet, omdat zij zelf niet vervuld zijn met de Heilige Geest.


Wat doen de kerken dus?
Zij wassen de mensen schoon van hun zonden, en laten het daar bij.
Ze doen verder niets!!!!
Wat betekend dit voor de ‘nieuwe’ gelovigen?
Dat hun hart schoon is en de duivel weg is, maar hun hart is leeg, en de duivel zal met zeven anderen duivelen die nog erger zijn weder keren, om bezit te nemen van deze persoon.


Als Gods Geest niet in jou hart is, is jou hart leeg, is jou hart vervuld met Gods Geest, blaast de duivel de aftocht, en kan niet meer in jou hart komen.


Jezus vergelijkt de Geest met de wind, je ziet het niet, maar hoort het wel.
Zo is het met de Heilige Geest ook.
Zien doe je de Geest niet, horen doe je de Geest wel, Hij zal van Zichzelf niet spreken.
Maar aan de vruchten herken je de Geest wel.


Dus, laat je dopen, door water en Geest.
En niet zoals veel gelovigen zeggen dat doop met de Geest niet meer van deze tijd is.
God zelf zegt dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal terug keren.
Als de Zoon van God dan zegt, dat je alleen door water en Geest behouden kan worden, wat moet je dan doen? Dopen met water en Geest!


Dat kerken en veel gemeenten dat niet doen, is omdat zij zelf het ook niet kunnen doen.
Dopen met de Geest, kan alleen een uitverkorene van God. Hij heeft Gods Geest in zich, en is daardoor één, met God!


En  hier komt het verschil.
Gedoopt met water, blijft je een geboren mens. Er veranderd niets in en met jou. Je was geboren uit het vlees, en blijft in het vlees. Je bent vleselijk en doet de dingen van het vlees.
En je hangt de vleselijke wereld aan.


Jezus zegt: gij zijt wel op deze wereld, maar niet van deze wereld.


Wordt je gedoopt met de Geest, leef je NAAR DE GEEST! Je denkt naar de Geest. Je doet naar de Geest. Je leeft naar de Geest. Je bedenkt niet meer de dingen van het vlees, ( dat is gekruisigd ), maar je wandelt in de Geest Gods. Je leven veranderd, je denken veranderd, je daden veranderd, je bent een uitverkorene van God. Het is niet meer ik, maar het is U o God. Het is niet meer, wat zegt de wereld van mij. Maar het is, wat wilt U o God.
Het is niet meer de wereldse dingen die spelen, maar de Geestelijke dingen spelen de overhand. Dan zie je dat alles op deze aarde, vergankelijk is, en hecht daar geen waarde meer aan. Dan richt je jou op de dingen die van Boven zijn, op God.


Wassen kunnen we allemaal.
Dopen met water en Geest, dat is een heel ander verhaal, dat kunnen er maar weinigen.
Velen zijn geroepen, weinigen die het verstaan.
Breed is de poort waar velen door zullen gaan.
Maar smal is de poort, die leid tot de Heerlijkheid van God.
Velen zullen dan zeggen: “ Here, Here, hebben wij niet gedoopt in Uw Naam, in Uw Naam duivelen uitgeworpen, zieken genezen, doden doen opstaan.” Dan zal Jezus hun openlijk aanzeggen: “ ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, Ik ken u niet.”
En waarom kent Jezus hen niet?
Dat is toch logisch!
Als je niet de Geest van God in jou heb, hoe kan Jezus jou dan kennen?
Wat zij doen is het werk van satan, die hun laat denken dat ze het in Jezus Naam doen.


Wordt dan gedoopt, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en laat je dopen MET DE HEILIGE GEEST!

Gods roeping.

Wat bedoelde Jezus hiermee? Voor de kinderen?

Hij bedoelde hiermee, dat het Evangelie, niet voor de verstandige en wijze mensen weggelegd is. Omdat zij de woorden gaan onderzoeken met het vleselijk verstand.

Het is voor de simpele mensen weggelegd, omdat zij die het zonder morren of stoten aannemen.

1 Korinthe 1:18-20

 • Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
 • Want er staat geschreven: verderven zal IK de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal IK verdoen.
 • Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

Wij als christenen, die de wil van God doen, roepen mensen, om Gods wil te aanvaarden. En de weg die HIJ uitgestippeld heeft, oprecht te wandelen. Want dit is behaaglijk voor God.

1 Petrus 1:15,16,22,23

 • Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in geheel uw wandel; er staat immers geschreven: weest heilig, want IK ben heilig.-
 • Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de Waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door de levende en blijvende Woord van God.

Want weet dit, wat er in dit leven is, voorbijgaat.

1 Petrus 1: 24,25

 • Want: alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras, het gras verdort en de bloem valt af, maar het Woord des HEEREN blijft in der eeuwigheid.
 • Dit nu is het Woord, dat u als Evangelie verkondigd is.

Wederom geboren!

Verzen 6+7

 • Die God rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door ZIJN genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Om Jezus Christus te volgen, zullen wij ons oude levensstijl vaarwel zeggen. Het is dan geen moeten, maar een willen! Het hart brandt ernaar dat wij dat nieuwe leven met open armen omhelzen.

Geboren worden uit water en Geest, is opnieuw geboren worden in de Geest. Wij wandelen van dat punt af, in de wil van God, naar ZIJN heiligheid.

Matthéüs 19:27-29

Petrus zei iets heel belangrijks, ten opzichte van, wat Jezus bedoelde:

 • En Petrus antwoordde tot Hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U nagevolgd, wat zal dan ons deel zijn?
 • Jezus zeide tot hem: voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon van God op de troon zal zitten van Zijne heerlijkheid, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.
 • En een ieder, die huizen, broers en zussen, vader en moeder, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mijn Naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.

Een dader zijn van het Woord, is de werken doen van het geloof.

Jakobus 2:26

Want gelijk een lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.